Kecskeméti Gábor
Publikációs jegyzék
http://itk.iti.mta.hu/kecskemeti/publikacios-jegyzek.html

© 2017 Kecskeméti Gábor

Monográfiák

Kritikai kiadások

Egyéb szövegkiadások

 1. Pápai Páriz Ferenc, Bod Péter, Dictionarium Latino–Hungaricum et Hungarico–Latino–Germanicum, Szeben, 1767, hasonmás kiadása: kiad. Hargittay Emil, Kecskeméti Gábor, Thimár Attila, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1995, 1099 l.
 2. Ladislaus Bartholomaeides, A természet jóvoltából hajózható Sajó folyóról, ford. Rimócziné Hamar Márta, bev., jegyz. Kecskeméti Gábor, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013, 42 l. Ism.: Restás Attila, ItK, 118(2014), 288–291

Tanulmányok

 1. Kecskeméti Gábor, Domini sumus: Vallási tanítás és nemesi reprezentáció 17. századi halotti beszédek inventiójában, ItK, 96(1992), 381–398.
 2. Kecskeméti Gábor, Az iskolai gyakorlat és a 17. századi magyar prózafordítások = Római szerzők 17. századi magyar fordításai, szerk. Kecskeméti Gábor, kiad., jegyz. Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Kecskeméti Gábor, előszó Havas László, utószó Kecskeméti Gábor, Bp., Balassi Kiadó, 1993 (Régi Magyar Prózai Emlékek, 10), 577–613.
 3. Kecskeméti Gábor, Genus dicendi – genus docendi: Sermo és doctrina a 17. századi protestáns prédikációirodalomban, Berliner Beiträge zur Hungarologie: Schriftenreihe des Seminars für Hungarologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, 7(1994), 50–76.
 4. Kecskeméti Gábor, Toposzok és exemplumok a história hasznairól a 17. században, StudLitt, 32(1994), 73–89.
 5. Kecskeméti Gábor, A történeti kommunikációelmélet lehetőségei, ItK, 99(1995), 561–576.
 6. Kecskeméti Gábor, A prédikáció műnemi besorolása és a prédikációelméleti gondolkodás korszakai = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, munkatársak Hargittay Emil, Thimár Attila, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1996 (Historia Litteraria, 2), 143–158.
 7. Kecskeméti Gábor, Neolatin írók és magyar prédikátorok (Teológiai-filozófiai elvek és irodalmi minták a XVII. században) = Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, JPTE, 1996, 163–170.
 8. Kecskeméti Gábor, Teológia és retorika a régi magyar prédikációirodalomban = A magyar művelődés és a kereszténység (La civiltà ungherese e il cristianesimo): A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai (Róma–Nápoly, 1996. szeptember 9–14.), I–III, szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter, Bp.–Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Rt., 1998, II, 743–753.
 9. Kecskeméti Gábor, A huszonhatodik év 62. szonettjének motívumtörténetéhez = Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából, szerk. Bessenyei József, Ferenczi László, Kovács Viktor, Pálfi Ágnes, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék, 2001, 248–252.
 10. Kecskeméti Gábor, A genus iudiciale a 16–17. századi magyarországi irodalomban és irodalomelméletben, ItK, 105(2001), 255–284.
 11. Kecskeméti Gábor, A 17. századi magyarországi katolikus retorikaelmélet prágai kapcsolataihoz = Múlt jövő időben: Írások Bodnár György 75. születésnapjára, szerk. Angyalosi Gergely, Bp., Universitas Kiadó, 2003, 159–167.
 12. Kecskeméti Gábor, Filológiai problémák a magyarországi irodalomtudományi kutatásban és a számítógépes kézirat-előkészítésben = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 20033, 132–146.
 13. Kecskeméti Gábor, Az ékesszólás elmélete és gyakorlata Verseghy műveiben = In memoriam Verseghy Ferenc, VI, Emlékkönyv a Szolnokon 2002. szeptember 27-én rendezett Verseghy tudományos ülésszak anyagából, szerk. Szurmay Ernő, Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 2003, 37–57.
 14. Kecskeméti Gábor, A korai protestáns homiletika szerepe az európai és a hazai irodalmi gondolkodás történetében, ItK, 107(2003), 367–398.
 15. Kecskeméti Gábor, Recepció, szövegaktus és kommunikáció a régi magyar irodalomtörténetben (Kontextusok és intenciók), ItK, 107(2003), 703–728.
 16. [Debreczeni Attila, Kecskeméti Gábor], Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához, It, 85(2004), 328–330.
 17. Gábor Kecskeméti, Des exempla classiques et humanistes dans la propagande littéraire hongroise des 16e–17e siècles = L’eredità classica in Italia e in Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicismo, a cura di Péter Sárközy, Vanessa Martore, Bp., Editore Universitas, 2004, 133–145.
 18. Gábor Kecskeméti, Genus iudiciale in the Practice and Theory of Hungarian Literature in the 16th and 17th Century, Camoenae Hungaricae, 1(2004), 105–120.
 19. Kecskeméti Gábor, A németországi egyetemek retorikai kultúrája és magyarországi hatása a XVI–XVII. század fordulóján (Egy 1587. évi adat) = Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. Bitskey István, Oláh Szabolcs, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 31), 166–197.
 20. Kecskeméti Gábor, Az eszmetörténet új lehetőségei a régi magyar irodalom kutatásában = Az irodalomtörténet esélye: Irodalomelméleti tanulmányok, szerk. Veres András, társszerk. Bezeczky Gábor, Varga László, Bp., Gondolat Kiadó, 2004, 161–168.
 21. Kecskeméti Gábor, Alapítók (A trójai menekülés motívumainak hazai ismeretéhez) = Septuagesimo anno humanissime peracto: Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára, szerk. Horváth Zita, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2004 (Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, tom. IX, fasc. 4), 101–118.
 22. Kecskeméti Gábor, A textológiai munka egyes problémáiról – az új textológiai alapelvek közrebocsátásakor, It, 85(2004), 317–327.
 23. Gábor Kecskeméti, Hungarian Connections of Nicodemus Frischlin, Camoenae Hungaricae, 2(2005), 93–110.
 24. Gábor Kecskeméti, Erasmian Method, Sturmian Source, Amesian Intention: Cicero in the Schools as Transmitted by Erasmus and Sturm = Republic of Letters, Humanism, Humanities: Selected Papers of the Workshop Held at the Collegium Budapest in Cooperation with NIAS between November 25 and 28, 1999, ed. Marcell Sebők, Bp., Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, 2005 (Workshop Series, 15), 93–105.
 25. Kecskeméti Gábor, Pázmány vitapartnerei és a wittenbergi egyetem = „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne…” Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról, szerk. Heltai János, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005, 43–66.
 26. Kecskeméti Gábor, Vallától Wittgensteinig (és vissza?): A nyelv- és irodalomelméleti gondolkodás történeti vizsgálata mint irodalomelméleti kihívás = Régi az újban, szerk. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Helikon, 51(2005), 3. szám, 309–324.
 27. Kecskeméti Gábor, A historia litteraria korai történetéhez, ItK, 109(2005), 3–17; ua. = Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs [Hegedüs] Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, Bp., Universitas Kiadó, 2006 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok), 45–67.
 28. Kecskeméti Gábor, Rimay retorikai nézeteinek forrásai és összetevői, ItK, 109(2005), 222–242; ua. = A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján, Sárospatak, 2004. május 26–29., szerk. Szentmártoni Szabó Géza, Bp., Universitas Kiadó, 2007, 177–202.
 29. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Régi ötletek az új irodalomtörténethez (5+1), Lit, 32(2006), 238–251.
 30. Gábor Kecskeméti, A Hardly-Known 16th-Century Humanist: Paulus Rosa of Körmöcbánya, Camoenae Hungaricae, 3(2006), 65–88.
 31. Gábor Kecskeméti, The Role of Neo-Latin Handbooks of Rhetoric in the Literary Theory and Practice of Early Modern Hungary = Acta conventus neo-Latini Bonnensis: Proceedings of the Twelfth International Congress of Neo-Latin Studies, Bonn, 3–9 August 2003, general ed. Rhoda Schnur, Tempe, AZ, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2006 (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 315), 407–416.
 32. Gábor Kecskeméti, The Role of Early Protestant Homiletics in the History of European and Hungarian Literary Thought = Die Ideologie der Formen. Rhetorik und Ideologie in der frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Sprachraums und seiner Ausstrahlung nach Ungarn: Arbeitsgespräch, 27–28. Oktober 2003, Debrecen, Institut für Literaturforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (Budapest), Wolfenbütteler Arbeitskreis für Renaissanceforschung, Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel), Institut für Germanistik, Universität zu Debrecen (Debrecen), Hrsgg. József Jankovics, S. Katalin Németh, Bp., Balassi Kiadó, 2006 („Studia Humanitatis“, 14), 51–66.
 33. Kecskeméti Gábor, A latin retorikai kézikönyvek szerepe a koraújkori Magyarország irodalmi elméletében és gyakorlatában = Classica – mediaevalia – neolatina: Acta conventus diebus undecimo et duodecimo mensis Maii anno MMIV Debrecini habiti, eds. Ladislaus Havas, Emericus Tegyey, Debrecini, Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis, 2006, 69–85.
 34. Kecskeméti Gábor, A historia litteraria korai történetéhez = Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs [Hegedüs] Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, Bp., Universitas Kiadó, 2006 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok), 45–67.
 35. Kecskeméti Gábor, Pécseli Király Imre retorikája és Szenci Molnár Albert = Dictionarium 1604. Szenci Molnár Albert szótára: Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29. – Das Wörterbuch von Albert Molnár: Nationalbibliothek Széchényi und Károli Gáspár Universität der Ungarländischen Reformierten Kirche Wissenschaftliche Tagung, 29. Oktober 2004, szerk. Szabó András, Bp., OSZK–Osiris Kiadó, 2007 (Libri de libris), 261–291; ua. = „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. Jankovics József, felelős szerk. Császtvay Tünde, szerk. Csörsz Rumen István, Szabó G. Zoltán, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007 (hálózati kiadvány: http://www.iti.mta.hu/szorenyi60.html), 451–474.
 36. Kecskeméti Gábor, A régi magyarországi irodalomelmélet alappozíciói (1525: Melanchthon kidolgozza a genus didascalicum elméletét) = A magyar irodalom történetei: A kezdetektől 1800-ig, szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza, munkatársak Jeney Éva, Józan Ildikó, Bp., Gondolat Kiadó, 2007 (A Magyar Irodalom Történetei, 1), 217–227.
 37. Kecskeméti Gábor, Magyarországi és erdélyi humanisták filológiai tevékenysége a 16–17. században = Classica – mediaevalia – neolatina II, eds. Ladislaus Havas, Emericus Tegyey, Debrecini, Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis, 2007, 63–71.
 38. Kecskeméti Gábor, Egy alig ismert 16. századi humanista: a körmöcbányai Paulus Rosa, ItK, 111(2007), 639–664.
 39. Kecskeméti Gábor, Rimay retorikai nézeteinek forrásai és összetevői = A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján, Sárospatak, 2004. május 26–29., szerk. Szentmártoni Szabó Géza, Bp., Universitas Kiadó, 2007, 177–202.
 40. Kecskeméti Gábor, Pécseli Király Imre retorikája és Szenci Molnár Albert = „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. Jankovics József, felelős szerk. Császtvay Tünde, szerk. Csörsz Rumen István, Szabó G. Zoltán, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007 (hálózati kiadvány: http://www.iti.mta.hu/szorenyi60.html), 451–474.
 41. Gábor Kecskeméti, Latin Rhetoric of Imre Pécseli Király and the Early 17th Century European Rhetoric Theory, Camoenae Hungaricae, 4–5(2007–2008), 83–100.
 42. Kecskeméti Gábor, Szekler Enikő, A magyarországi német nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete és egy korai szöveg tanulságai, ItK, 112(2008), 71–91.
 43. Kecskeméti Gábor, Rettenetes utolsó szempillantás = Tanulmányok Kelemen Didák tiszteletére: A 2008. április 17–18-án megrendezett konferencia előadásai, szerk. Horváth Zita, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2008 (Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, tom. XIII, fasc. 1), 31–39; ua., Miskolci Keresztény Szemle: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportjának ökumenikus kulturális folyóirata, 4(2008)/2, 45–50.
 44. Kecskeméti Gábor, Rettenetes utolsó szempillantás, Miskolci Keresztény Szemle: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportjának ökumenikus kulturális folyóirata, 4(2008)/2, 45–50.
 45. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Javaslatok egy új irodalomtörténet elvi alapvetéséhez és régi magyar irodalomtörténeti részének felépítéséhez, Hel, 55(2009), 201–225.
 46. Gábor Kecskeméti, Sources of the Rhetorical Handbook by Pál Medgyesi, Camoenae Hungaricae, 6(2009), 84–92.
 47. Kecskeméti Gábor, Fordítani veszélyes (Vetési István tervezett Xenophón-átültetéséről) = Humanizmus és gratuláció: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. Császtvay Tünde, Nyerges Judit, Bp., Balassi Kiadó–MTA Irodalomtudományi Intézet, 2009, 179–188.
 48. Kecskeméti Gábor, A konstitutív filológia a kora újkorban: Diszciplináris intézményesülés, műnemelméleti interpretáció, funkcionális paradigmaképzés = Filológia – interpretáció – médiatörténet, szerk. Kelemen Pál, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Tverdota György, Bp., Ráció Kiadó, 2009 (Filológia, 1), 375–384.
 49. Gábor Kecskeméti, Philological Activities of Early Modern Hungarian and Transylvanian Humanists = Acta conventus neo-Latini Budapestinensis: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6–12 August 2006, general ed. Rhoda Schnur, eds. Joaquin Pascual Barea, Karl Enenkel, Amedeo Di Francesco, David Money, Colette Nativel, Howard B. Norland, László Szörényi, Tempe, AZ, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2010 (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 386), 343–351.
 50. Kecskeméti Gábor, Trójaiak a falóban? Egy ismeretlen Németh László-levél = A hermeneutika vonzásában: Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára, szerk. Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor, Szirák Péter, Bp., Ráció Kiadó, 2010, 623–634.
 51. Kecskeméti Gábor, Tacitus és a régi magyar irodalom, ItK, 114(2010), 430–438.
 52. Gábor Kecskeméti, Die konstitutive Philologie in der Frühen Neuzeit: Disziplinäre Institutionalisierung, genustheoretische Interpretation und funktionelle Paradigmenbildung = Kulturtechnik Philologie: Zur Theorie des Umgangs mit Texten, Hrsgg. Pál Kelemen, Ernő Kulcsár Szabó, Ábel Tamás, Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2011 (Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften: Neue Folge, 2. Reihe, 131), 291–300.
 53. Gábor Kecskeméti, The Reception of Ramist Rhetoric in Hungary and Transylvania: Possibilities and Achievements = Ramus, Pedagogy and the Liberal Arts: Ramism in Britain and the Wider World, eds. Steven J. Reid, Emma Annette Wilson, Farnham, Ashgate, 2011, 205–225.
 54. Kecskeméti Gábor, Szónoki gyakorlat a magyar vitézségről a leuveni egyetemen = Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, I–II, szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, I, 61–68.
 55. Kecskeméti Gábor, Filiczky János (csaknem) ismeretlen köszöntőverse = Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011, 149–156.
 56. Kecskeméti Gábor, Latin humanizmus és anyanyelvű publicisztika egy 17. századi kálvinista prédikációban, ItK, 115(2011), 256–261.
 57. Kecskeméti Gábor, Logikai és retorikai paradigmák között: A kora újkori németországi hermeneutika születése = Filológia – nyilvánosság – történetiség, szerk. Kelemen Pál, Kozák Dániel, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Bp., Ráció Kiadó, 2011 (Filológia, 4), 105–131.
 58. Gábor Kecskeméti, The Effect of the Universities of the Low Countries on the Intellectual History of Hungary in the Early Modern Times, Hungarian Studies, 26(2012), 189–204.
 59. Kecskeméti Gábor, A régiség irodalomtörténetének vizsgálati elveiről, Alf, 63(2012)/3, 60–67.
 60. Kecskeméti Gábor, A humanista filológiai hagyomány és Magyarország = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012, 13–51.
 61. Gábor Kecskeméti, Kazanie, retoryka, historia literatury, przeł. Jerzy Snopek = Latinitas Hungarica: Łacina w kulturze węgierskiej, koncepcja i wybór tekstów Jerzy Axer, László Szörényi, przełożył z języka węgierskiego Jerzy Snopek, Warszawa, Wydział „Artes Liberales”–Wydawnictwo DiG, 2013, 411–438.
 62. Kecskeméti Gábor, Papp Ingrid, A magyarországi szlovakizáló cseh nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete = Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, szerk. Huszti Tímea, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013, 7–14.
 63. Kecskeméti Gábor, Pécseli Király Imre ismeretlen művei: új kontextusok 17. századi irodalom- és eszmetörténetünkhöz, ItK, 117(2013), 88–108.
 64. Kecskeméti Gábor, Sőtér István és az Irodalomtudományi Intézet, ItK, 117(2013), 415–421.
 65. Kecskeméti Gábor, A kora újkori magyarországi prédikációirodalom kutatásának eredményei és jövőbeni irányai, StudLitt, 52(2013)/3–4, 12–19.
 66. Gábor Kecskeméti, Electronic Textual Criticism: A Challenge to the Editor and to the Publisher = New Publication Cultures in the Humanities: Exploring the Paradigm Shift, ed. Péter Dávidházi, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014, 91–98.
 67. Kecskeméti Gábor, A németalföldi egyetemek hatása a kora újkori magyarországi eszmetörténetben = Történetek a mélyföldről: Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban, szerk. Bozzay Réka, Debrecen, Printart-Press Kft., 2014, 246–266.
 68. Kecskeméti Gábor, Értelmiségi pályák a kora újkori Magyarországon: a tipikus és az egyéni = Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások, szerk. Biró Annamária, Boka László, Nagyvárad–Bp., Partium Kiadó–reciti, 2014, 13–30.
 69. Kecskeméti Gábor, Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében elkészítendő magyar irodalomtörténet megalapozása, ItK, 118(2014), 747–783.
 70. Kecskeméti Gábor, A régiséget értelmező irodalomtörténészi gyakorlat reflektált és reflektálatlan szemléleti alapjairól, ItK, 119(2015), 577–584.
 71. Kecskeméti Gábor, Hatalom és értelmiség: Kora újkori perspektívák = Hatalmi diskurzusok: A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben, szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Bp., OSZK–Gondolat Kiadó, 2016 (Bibliotheca Scientiae et Artis, 8), 17–27.
 72. Kecskeméti Gábor, Zrínyi Miklós és a németországi államelméleti gondolkodás újabb szakasza = Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról, szerk. Bene Sándor, Fodor Pál, Hausner Gábor, Padányi József, Bp., MTA BTK, 2017, 435–448.
 73. Kecskeméti Gábor, A nyugat-európai akadémiai tanulmányok és a magyarországi rámizmus, Gerundium: Egyetemtörténeti Közlemények, 9(2018)/3, 25–50.
 74. Kecskeméti Gábor, Narratíva az irodalomtörténet-írásban: a történetmondók története = Narratíva, kánon, fordítás: Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére, szerk. Dávidházi Péter, Gintli Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Tóth-Czifra Júlia, Bp., Pesti Kalligram, 2019, 50–63.
 75. Kecskeméti Gábor, Medgyesi Pál prédikációelméleti művének forrásai, ItK, 123(2019), 158–169.

Kisebb közlemények, adatközlések

 1. Kecskeméti Gábor, Németh S. Katalin, Tarnai Andor munkássága: Bibliográfia = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, munkatársak Hargittay Emil, Thimár Attila, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1996 (Historia Litteraria, 2), 317–325; ua. = Tarnai Andor, Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2004 (Historia Litteraria, 16), 145–154 (kiegészítve).
 2. Kecskeméti Gábor, Egy elorzott prédikáció = Csonka Ferenc 80. születése napjára, szerk. Tamás Zsuzsanna, Bp., Balassi Kiadó, 1996, 10.
 3. Kecskeméti Gábor, Quin dis = Jankovics József 50. születésnapjára, [szerk. Kőszeghy Péter], Bp., Balassi Kiadó–Rebakucs, 1999, 3–4.
 4. Kecskeméti Gábor, Ismeretlen Janus-fordítás a XVII. század első évtizedéből = Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. születésnapjára, szerk. Tamás Zsuzsanna, Bp., Rebakucs, 2001, 13–15.
 5. Kecskeméti Gábor, Németh S. Katalin, Tarnai Andor munkássága (Bibliográfia) = Tarnai Andor, Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2004 (Historia Litteraria, 16), 145–154.
 6. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Válogatott bibliográfia = Régi az újban, szerk. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Helikon, 51(2005), 3. szám, 345–346.
 7. Kecskeméti Gábor, Egy XVII. század végi patrisztikai idézet felderítése = Labor omnia vincit: Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, szerk. Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs [Hegedüs] Béla, Bp., Balassi Kiadó–MTA Irodalomtudományi Intézet, 2005, 15–17.
 8. Kecskeméti Gábor, Szekler Enikő, Egy Pázmány-exemplum filológiai háttere és intertextuális kapcsolatai = Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk. Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Vác, Mondat Kft., 2013, 243–245.

Lexikoncikkek

 1. Új magyar irodalmi lexikon, főszerk. Péter László, Bp., Akadémiai Kiadó, 1994, I–III; 20002, CD-ROM; 20003, I–III. 40 szócikk: Árkádia-akadémia, Babai Ferenc, Bajtay József Antal br., Concilium decem-virorum Hungariae (1722), Conradi Ignác Norbert, Debreceni disputa, Dudith András (Uray Piroskával), Faludi Ferenc, Feller Miklós, Földvári Mihály, Füssi Pius, Gyöngyösi M. János, abafáji Gyulay Pál, Hannulik János Krizosztom, Hell Miksa, Idea principum in sapientia coronata Matthiae Corvini (1713), osdolai Kun István, Lehotzky András, Makó Pál, Marotti Imre, Mátyási József, Molnár János, Nádasdy Ferenc gr., Pécsi Ferenc (Bárczi Ildikóval), Raab István, Regnum Marianum, Répszeli László, Schez Péter, Sötét ködbül alig tisztult vala szép hajnal… (1603), Strategemata Martis Ungarici (1716), Svasoriae regum Hungariae (1728), Szathmári Pap János, Szegedi Mihály, Szegedi Pastoris Dániel, Szerdahelyi György Alajos, Tertina Mihály, Vajdakamarási Lőrinc, Vedres István, Verseghy Ferenc, Vetus Hungarorum in Magnam Dominam pietas (1728)
 2. Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Bp., Balassi Kiadó, I, 2003; II, 2004; III, 2005; IV, 2005; V, 2006; VI, 2006; VII, 2007; VIII, 2008; IX, 2009; X, 2010; XI, 2011; XII, 2011; XIII, 2012; XIV (mutatók), 2014. 22 szócikk: I: baconizmus, Bajtay József Antal br.; II: Concilium decem-virorum Hungariae (1722); VI: osdolai Kun István; VII: levél (Kőszeghy Péterrel); IX: Raab István, Regnum Marianum; X: Répszeli László, retorika, Paulus Rosa Cremnicianus, Schez Péter, Strategemata Martis Ungarici (1716), Svasoriae regum Hungariae (1728), Szathmári Pap János; XI: Szegedi Mihály, Szegedi Pastoris Dániel, Szenthe Pál, Szerdahely György Alajos, Tertina Mihály; XII: Verseghy Ferenc, Vetus Hungarorum in Magnam Dominam pietas (1728); XIII: voksoló vers (voxoló vers)
 3. Magyar művelődéstörténeti lexikon LX.: Minden kor, ángyod térde–„Zsúpra aggnő”, a főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára, szerk. Bartók István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza, Bp., rec.iti, 2011, 301 l. 1 szócikk: gyönyörűség, testi (lat. voluptas)

Recenziók

 1. Kecskeméti Gábor, 16 billió disztichon: Papp Tibor, Disztichon alfa: Első magyar automatikus versgenerátor, Párizs–Bécs–Bp., Magyar Műhely, 1994 (Magyar Műhely Baráti Kör Füzetek, 29) (recenzió), Magyar Napló, 7(1995)/2, 30–31.
 2. Kecskeméti Gábor, Boros István, A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, Bp., Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár–Balassi Kiadó, 1994; németül is: István Boros, Bibliothek des Münsters von Kalocsa, Bp., Bibliothek des Münsters von Kalocsa–Balassi Verlag, 1994 (recenzió), ItK, 100(1996), 210–212.
 3. Kecskeméti Gábor, A magyar művelődés és a kereszténység (La civiltà ungherese e il cristianesimo): A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai (Róma–Nápoly, 1996. szeptember 9–14.), I–III, szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter, Bp.–Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Rt., 1998 (recenzió), Hungarológia, 1(1999)/1–2, 229–234.
 4. Kecskeméti Gábor, Szóbeliség és írásbeliség határán – Középkori prédikációirodalmunk történetének új szintézise felé: Madas Edit, Középkori prédikációirodalmunk történetéből: A kezdetektől a XIV. század elejéig, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 25) (recenzió), ItK, 108(2004), 507–519.
 5. Kecskeméti Gábor, Vizkelety András, Az európai prédikációirodalom recepciója a Leuveni Kódexben – Die Rezeption der europäischen Sermonesliteratur im „Löwener Kodex”, Bp., Akadémiai Kiadó, 2004 (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungariae, 4) (recenzió), MKsz, 121(2005), 491–494.
 6. Kecskeméti Gábor, A humán tudományok alapkérdései: Megértés és megértetés: A magyarázat a bölcsészettudományokban, szerk. Tolcsvai Nagy Gábor, Bp., Gondolat Kiadó, 2017 (A Humán Tudományok Alapkérdései: Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvsorozata, 1); A határok átlépése: Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és a természettudományos gondolkodásban, szerk. Tolcsvai Nagy Gábor, Bp., Gondolat Kiadó, 2017 (A Humán Tudományok Alapkérdései: Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvsorozata, 2) (recenzió), MTud, 180(2019)/3, 355–362.

Alkalmi írások

 1. Kecskeméti Gábor, Tarnai Andor tudományos életrajza és műveinek válogatott bibliográfiája, Irodalomismeret, 5(1994)/4, 73–78; ua.: Kecskeméti Gábor, Tarnai Andor életrajza, Lovasi Hírek, 5(2009)/8, 8 (csak az életrajz, módosítva).
 2. Kecskeméti Gábor, Kovács Sándor Iván, A kötetünkben használt címleírási alapelvek = Tájékoztató: A magyar irodalom szakos vizsgakövetelmények (Tételek és szakirodalom): Nappali tagozat, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1995, 11–17.
 3. Kecskeméti Gábor, Retorikák, poétikák, drámaelméletek (Irodalomtörténeti konferencia, Miskolc, 1995. május 22–25.), ItK, 99(1995), 681–682.
 4. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Előszó = Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, JPTE, 1996, 5–6.
 5. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Mielőtt nekivágnánk: Válasz egy javaslatra, Lit, 23(1996), 411–416. Vö. Molnár Gábor Tamás, Hatástörténeti javaslat Bornemisza Péter Elektrájának ezredvégi (újra)értelmezésére, Lit, 22(1995), 288–297 (a reflexióval illetett írás); Molnár Gábor Tamás, Válasz Jankovits Lászlónak és Kecskeméti Gábornak, Lit, 23(1996), 417 (a szerző válasza).
 6. Kecskeméti Gábor, A szerkesztő utószava = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, munkatársak Hargittay Emil, Thimár Attila, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1996 (Historia Litteraria, 2), 333–334.
 7. Kecskeméti Gábor, Neolatin irodalom Európában és Magyarországon (Irodalomtörténeti konferencia, Pécs, 1996. május 24–26.), ItK, 100(1996), 758–759.
 8. Kecskeméti Gábor, Az Irodalomtörténeti Közlemények címleírási és jegyzetelési alapelvei, ItK, 101(1997)/1–2, melléklet, I–VII; ua., Könyvészeti leírási alapelvek az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóiratban címmel = Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 19972, 106–113; ua., az eredeti címmel = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 20033, 9–15.
 9. Kecskeméti Gábor, Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány (Irodalomtörténeti konferencia, Pécs, 1997. május 23–25.), ItK, 101(1997), 452–453.
 10. Kecskeméti Gábor, Könyvészeti leírási alapelvek az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóiratban = Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 19972, 106–113.
 11. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Előszó = Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány, szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, JPTE, 1998, 5.
 12. Kecskeméti Gábor, Megemlékezés Jenei Ferencről, újratemetésekor, ItK, 102(1998), 611–613; ua., A budapesti évek (1963–1971) c., Arrabona: Múzeumi Közlemények, 37(1999)/1–2, 486–488.
 13. Kecskeméti Gábor, A budapesti évek (1963–1971) [Jenei Ferencről], Arrabona: Múzeumi Közlemények, 37(1999)/1–2, 486–488.
 14. Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Előszó, A szerkesztők megjegyzése = Humanista műveltség Pannóniában, szerk. Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, Művészetek Háza–PTE, 2000, 5–6.
 15. Kerényi Ferenc, Kecskeméti Gábor, Előszó = Visszapillantó tükör: Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára, szerk. Kerényi Ferenc, Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2000, 7.
 16. Kecskeméti Gábor, Az ItK címleírási és jegyzetelési alapelvei = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 20033, 9–15.
 17. Kecskeméti Gábor, Bevezető = Virtuális kiállítás Balassi Bálint tiszteletére születése 450., halála 410. évfordulója alkalmából, szerk. Sudár Annamária, hálózati kiadvány, Neumann-ház, 2004 (2007 óta az OSZK MEK részeként üzemel: http://mek.oszk.hu/kiallitas/balassi/_index.phtml), http://mek.oszk.hu/kiallitas/balassi/_bevezeto.phtml.
 18. Kecskeméti Gábor, Nadányi János, Verseghy Ferenc = Nemzeti évfordulóink 2007, főszerk. Estók János, szerk. Beke László, Gazda István, Szász Zoltán, Szörényi László, Bp., Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, 2006, 40, 48.
 19. Kecskeméti Gábor, Tarnai Andor életrajza, Lovasi Hírek, 5(2009)/8, 8.
 20. H[orváth] Z[ita], Interjú Kecskeméti Gáborral, az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetőjével, Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, 17(2012)/1, 211–239.
 21. Kecskeméti Gábor, Előszó = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012, 5–10.
 22. Kecskeméti Gábor, A százéves Irodalomtörténet és humántudományi folyóirataink az új évezredben, It, 93(2012), 119–124.
 23. Kecskeméti Gábor, Bevezető = Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, szerk. Huszti Tímea, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013, 3–5.
 24. Kecskeméti Gábor, A Tarnai Andor-díj átvételekor = „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, vál., szerk. Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket vál. Kecskeméti Gábor, Bp., reciti, 2014, 90–92.
 25. Kecskeméti Gábor, Előszó = Textológia – filológia – értelmezés: Klasszikus magyar irodalom, szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 55), 7–12.
 26. Hanthy Kinga, Új magyar irodalomtörténet. Kecskeméti Gábor: Más szempontok szerint világítjuk át az életműveket, Napi Gazdaság, 25(2015)/109, 2015. jún. 8., 14; ua., Irodalom 21: A debreceni magyartanárok lapja, 2016. november, 30–31.
 27. Gábor Kecskeméti, Lectori salutem = Augustinus Moravus Olomucensis: Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513), 13th November 2013, National Széchényi Library, Budapest, eds. Péter Ekler, Farkas Gábor Kiss, Bp., MTA BTK Irodalomtudományi Intézet–OSZK, 2015, 7–8.
 28. Kecskeméti Gábor, Emlékezés Kerényi Ferencre, ItK, 119(2015), 3–6.
 29. Kecskeméti Gábor, Kabdebó Lóránt születésnapjára, Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, 20(2016)/1, 7–9.
 30. Kecskeméti Gábor, Bevezető = Honfoglaló, nagy írónemzedék: Az erdélyi Helikon írói közösség megalakulásának 90. évfordulójáról megemlékező miskolci tudományos konferencia előadásai, szerk. Kabán Annamária, Mózes Huba, Miskolc, Bíbor Kiadó, 2016, 11–12.
 31. Kecskeméti Gábor, Köszöntő = Műhelyszeminárium: A hatvanéves Gyapay László köszöntése, szerk. Fekete Norbert, Porkoláb Tibor, Rostás Édua, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2016, 5–8.

Szerkesztett kötetek

 1. Tájékoztató: A magyar irodalom szakos vizsgakövetelmények (Tételek és szakirodalom): Nappali tagozat, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1995, 264 l. Benne: A kötetünkben használt címleírási alapelvek (Kovács Sándor Ivánnal), 11–17
 2. Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, JPTE, 1996, 230 l. Benne: Előszó (Jankovits Lászlóval), 5–6 Ism.: Szentpéteri Márton, Régi és új összjátéka (?), Iskolakultúra, 9(1999)/3, 97–102
 3. Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, munkatársak Hargittay Emil, Thimár Attila, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1996 (Historia Litteraria, 2), 352 l. Benne: Tarnai Andor munkássága: Bibliográfia (Németh S. Katalinnal), 317–325; A szerkesztő utószava, 333–334 Ism.: Jankovics József, A mester és tanítványai, Nszab, 54(1996)/197, 1996. augusztus 24., 11; Imre Mihály, ItK, 103(1999), 513–521
 4. Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány, szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, JPTE, 1998, 131 l. Benne: Előszó (Jankovits Lászlóval), 5 Ism.: Szentpéteri Márton, Egy régi magyaros konferenciakötet, Iskolakultúra, 10(2000)/4, 115–117
 5. Humanista műveltség Pannóniában, szerk. Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, Művészetek Háza–PTE, 2000, 158 l. Benne: Előszó (Bartók Istvánnal és Jankovits Lászlóval), 5
 6. Visszapillantó tükör: Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára, szerk. Kerényi Ferenc, Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2000, 329 l.
 7. Tarnai Andor, Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2004 (Historia Litteraria, 16), 155 l. Benne: Tarnai Andor munkássága: Bibliográfia (Németh S. Katalinnal), 145–154
 8. Régi az újban, szerk. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Helikon, 51(2005), 3. szám.
 9. Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011, 449 l. Ism.: Németh S. Katalin, MKsz, 128(2012), 160–163
 10. Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012, 522 l. Benne: Előszó, 5–10 Ism.: Hajtman Kornél, Palócföld, 58(2012)/3, 87–89
 11. Nemzeti évfordulóink 2015, főszerk. Estók János, szerk. Gazda István, Kecskeméti Gábor, Sisa József, Ujváry Gábor, Bp., Balassi Intézet, 2015, 71 l.
 12. Hatvan év az MTA Irodalomtudományi Intézetében: Intézmény- és tudománytörténeti metszetek, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., reciti, 2016, 132 l.
 13. Nemzeti évfordulóink 2016, főszerk. Estók János, szerk. Gazda István, Kecskeméti Gábor, Sisa József, Ujváry Gábor, Bp., Balassi Intézet, 2016, 72 l.
 14. Nemzeti évfordulóink 2017, főszerk. Estók János, szerk. Gazda István, Kecskeméti Gábor, Sisa József, Ujvári [Ujváry] Gábor, Bp., Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi Intézet, 2017, 72 l.
 15. Nemzeti évfordulóink 2018, főszerk. Estók János, szerk. Gazda István, Kecskeméti Gábor, Mikó Árpád, Ujvári [Ujváry] Gábor, Bp., Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi Intézet, 2018, 72 l.

Kötetsorozat szerkesztése

Historia Litteraria: Az Universitas Könyvkiadó sorozata, sorozatszerkesztő Hargittay Emil, Kecskeméti Gábor, Thimár Attila (1–27. kötet), Hargittay Emil, Kecskeméti Gábor (a 28. kötettől). A sorozatban megjelent:

Folyóiratok szerkesztése

 1. Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) – felelős szerkesztő a 100(1996)/5–6. számtól.
 2. Camoenae Hungaricae – felelős szerkesztő az 1(2004). számtól.
  Ism. Craig Kallendorf, Neo-Latin News (Texas), 64(2006), 278–281 (1–3. sz.).
 3. Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica – szerkesztőbizottsági tag a 13(2008)/1. számtól.

Adatbázis