Kecskeméti Gábor
Névjegy
http://itk.iti.mta.hu/kecskemeti/index.html

© 2017 Kecskeméti Gábor

Tanulmányok

Kecskeméti Gábor 1965. november 30-án született Szolnokon. 1984–1989 között végezte el az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karának (BTK) magyar–történelem szakpárját. Elsőévesként Tarnai Andor irodalomtörténeti szemináriumára járt, másodéves korától mindvégig szakszeminaristája volt Az alkalmi beszéd irodalomszociológiai vonatkozásai c. szemináriumán. A szakszemináriumi munka során fordult érdeklődése a 16–18. század retorikatörténete és ‑elmélete felé. 17. századi halotti beszédekből készített kritikai kiadása ötödéves korában jelent meg.

1989 szeptembere és 1992 augusztusa között az MTA tudományos továbbképzési ösztöndíjában részesült. Kutatóhelye az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, tudományos vezetője Tarnai Andor lett. Aspirantúrája idején készült el az ókori latin szerzők régi magyar fordításaiból általa szerkesztett kritikai szövegkiadás.

     

Tudományos pályafutás

Főállású munkahelye 1992 óta az MTA Irodalomtudományi Intézetének (2012 óta az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – MTA BTK – Irodalomtudományi Intézetének) Reneszánsz Osztálya. Előbb fiatal kutatói ösztöndíjas, 1995-től tudományos munkatárs, 1998-tól tudományos főmunkatárs, 2009-től tudományos tanácsadó, 2016-tól kutatóprofesszor. Az irodalomtudomány kandidátusa fokozatért benyújtott, A régi magyar halotti beszéd eszmetörténeti helyzete című értekezését 1996 tavaszán fejezte be és 1997 júniusában védte meg. Az értekezés monográfia-változata 1998-ban jelent meg.

Az Irodalomtudományi Intézetben kapcsolódott be a Tarnai Andor, majd Szörényi László vezetésével folyó kritikatörténeti kutatásokba, az 1580–1630 közötti évek magyarországi kritikatörténetének megírását kapta feladatul. 1994 óta hat alkalommal folytatott egy-egy havi kutatómunkát Wolfenbüttelben, a Herzog August Bibliothekban. Az MTA doktora cím elnyeréséért benyújtott disszertációjának németországi forrásait nagyrészt e kutatóútjain nyílott módja tanulmányozni. E disszertációt A magyarországi retorikai gondolkodás a 16–17. század fordulóján címmel 2006 őszén nyújtotta be és 2008. március 26-án védte meg. Az értekezés monográfia-változata 2007-ben jelent meg.

Rendszeresen tart előadásokat hazai és külföldi konferenciákon, fontosabb külföldi előadásaira Bonnban, Krakkóban, Nagyváradon, Rómában, Tours-ban, Varsóban, Zágrábban került sor.

A Magyar Tudományos Akadémia 187. közgyűlésén, 2016. május 2-án az akadémia levelező tagjává választották.

     

Pályázati eredményesség, kollektív kutatások

Több sikeres kutatói pályázat közreműködője volt: Akadémiai Kutatási Pályázat A magyarországi irodalom- és tudománytörténet forrásai (1600–1800) címmel (1997–1998), OTKA-kutatás A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a 16–18. században címmel (2001–2004), NKFP kutatási pályázat A magyarországi neolatin irodalom feltárására (2002–2006), Pázmány Péter kritikai kiadás című OTKA-kutatás (2003–2006 és 2007–2011 között). Felsőoktatási minőségfejlesztési projektek vezetője: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 (2011–2013), TÁMOP-4.2.2/B-15/1/KONV-2015-0003 (2015).

Nemzetközi kutatási programok közreműködője: a CNRS párizsi szövegtudományi kutatóintézetében (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes) francia–magyar együttműködésben készülő nemzetközi humanizmuskori szövegtörténeti adattár munkatársa, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a Varsói Egyetemen működő Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe által a közép-európai latin kultúra történetének közös kutatására szervezett program és az Oxfordi Egyetem irányításával folyó, Cultures of Knowledge c. kora újkori kutatási program résztvevője.

2013. január 1-jétől az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének igazgatója.

Konferenciaszervezés

Több hazai konferencia tudományos titkára és az ezek anyagát tartalmazó tanulmánykötetek szerkesztője. Tagja volt a 2006 augusztusában Budapesten megrendezett XIII. neolatin világkongresszus előkészítő bizottságának. 2011-ben a magyarországi filológiai és textológiai munkát rendszeresen áttekintő konferenciasorozat szervezésébe kezdett Miskolcon: Filológia és textológia a régi magyar irodalomban (2011), Filológiai és textológiai kérdések a 20. századi klasszikusok szövegkiadásaiban (2012), Textológia – filológia – értelmezés: A 18–19. századi magyar irodalom (2013).

Tudományszervezés, szakmai közéleti tevékenység

1997 óta az MTA Textológiai Munkabizottságának tagja, 2001–2008 között társelnöke, 2008–2014 között elnöke. 2005–2008 között, majd 2010–2014 között az OTKA Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiuma Magyar Irodalomtörténet – Modern Filológia zsűrijének tagja, 2011–2014 között a zsűri elnöke. 2007–2010 között a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Irodalomtudományi (2008-tól: Irodalom- és Kultúratudományi) Bizottságának társelnöke, 2010–2012 között a MAB Bölcsészettudományi Bizottságának tagja. 2008 óta az MTA Irodalomtudományi Bizottságának választott tagja. 2008-tól az MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának társelnöke, 2010-től elnöke. 2011 óta a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tagozatának elnöke. 2010–2015 között a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj szakértői kollégiumának tagja. 2016-tól a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság választmányának tagja. A Tarnai Andor-díj kuratóriumának tagja.

Több akadémiai doktori eljárásban működött közre mint bíráló és mint a bíráló bizottság titkára vagy tagja, számos PhD fokozatszerzési eljárásban volt opponens vagy bizottsági tag.

Szerkesztői munka

1996–2012 között az Irodalomtörténeti Közlemények felelős szerkesztője, 2013-tól pedig a főszerkesztője. A 2004-ben a magyarországi latin nyelvű irodalom történetének bemutatása céljából indított Camoenae Hungaricae című idegen nyelvű évkönyv felelős szerkesztője. 2008 óta a Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica c. periodika szerkesztőbizottságának tagja. Egyik sorozatszerkesztője az Universitas Kiadó Historia Litteraria c. könyvsorozatának.

Felsőoktatás, doktori képzés

1990 óta vesz részt a felsőoktatásban, kezdetben mint az ELTE, majd mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem óraadója. 1996–1999 között a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének másodállású adjunktusaként, majd docenseként tanított. A Varsói Egyetemen működő East-Central European School in the Humanities keretében több alkalommal tartott posztgraduális kurzusokat lengyel, orosz, ukrán, fehérorosz, litván doktoranduszhallgatók számára.

A Miskolci Egyetemen 1997 óta tanít, előbb másodállású egyetemi adjunktusként, 1998 óta egyetemi docensként, 2009 óta egyetemi tanárként. 2009-ben a Miskolci Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Tanácsa habilitált doktorrá nyilvánította.

2005 óta a Régi Magyar Irodalom Története Tanszék tanszékvezetője, 2006 óta a Régi és Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezetője, 2007 óta pedig a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet intézetigazgatója. 2011–2012-ben, majd 2013 óta a Miskolci Egyetem Szenátusának tagja. 2012 óta a Miskolci Egyetem Tudományos Tanácsának tagja.

A Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának alapító tagja, törzstagja, témavezetője és oktatója. 2004 óta e doktori iskola Doktori Tanácsának tagja és a Klasszikus szövegtudomány c. doktori program vezetője. 2009 óta a doktori iskola vezetője, a Doktori Iskola Tanácsának és a BTK Kari Doktori Tanácsának elnöke. 2013 óta az Irodalomtudományok tudományági doktori tanács elnöke.

2010 óta a Miskolci Egyetem BTK Kari Habilitációs Tanácsának tagja. 2013 óta az Irodalomtudományok tudományági habilitációs tanács elnöke.

2008 óta az ELTE BTK Kari Doktori Tanácsának külső tagja, 2009 óta az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsának külső tagja.

Szakmai díjak

2000–2003 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas volt.

A 2009. évi Tarnai Andor-díj kitüntetettje.

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága (MTA-MAB) tudományos eredményei és az MTA-MAB keretében végzett munkája elismeréseként neki ítélte oda a bölcsészet- és társadalomtudományi területek 2012. évi Kitüntető Tudományos Díját.

2016-ban az Eötvös Collegiumért emlékéremmel tüntették ki.