Az ItK személyi adattára


 

Kecskeméti Gábor 1965-ben született Szolnokon. 1984–1989 között végezte el az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar–történelem szakpárját. Elsőévesként Tarnai Andor irodalomtörténeti szemináriumára járt, másodéves korától mindvégig szakszeminaristája volt Az alkalmi beszéd irodalomszociológiai vonatkozásai c. szemináriumán. A szakszemináriumi munka során fordult érdeklődése a 16–18. század retorikatörténete és ‑elmélete felé. 17. századi halotti beszédekből készített kritikai kiadása ötödéves korában jelent meg.

 

1989 szeptembere és 1992 augusztusa között az MTA tudományos továbbképzési ösztöndíjában részesült. Kutatóhelye az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, tudományos vezetője Tarnai Andor lett. Aspirantúrája idején készült el az ókori latin szerzők régi magyar fordításaiból általa szerkesztett kritikai szövegkiadás.

 

Főállású munkahelye 1992 óta az MTA Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya. Előbb fiatal kutatói ösztöndíjas, 1995-től tudományos munkatárs, 1998-tól tudományos főmunkatárs, 2009-től tudományos tanácsadó. Az irodalomtudomány kandidátusa fokozatért benyújtott, A régi magyar halotti beszéd eszmetörténeti helyzete című értekezését 1996 tavaszán fejezte be és 1997 júniusában védte meg. Az értekezés monográfia-változata 1998-ban jelent meg.

 

Az Irodalomtudományi Intézetben kapcsolódott be a Tarnai Andor, majd Szörényi László vezetésével folyó kritikatörténeti kutatásokba, az 1580–1630 közötti évek magyarországi kritikatörténetének megírását kapta feladatul. 1994 óta öt alkalommal folytatott kutatómunkát Wolfenbüttelben, a Herzog August Bibliothekban. Az MTA doktora cím elnyeréséért benyújtott disszertációjának németországi forrásait nagyrészt e kutatóútjain nyílott módja tanulmányozni. E disszertációt A magyarországi retorikai gondolkodás a 16–17. század fordulóján címmel 2006 őszén nyújtotta be és 2008. március 26-án védte meg. Az értekezés monográfia-változata 2007-ben megjelent. A kötetért a szerzőt a 2009. évi Tarnai Andor-díjjal tüntették ki.

 

Rendszeresen tart előadásokat hazai és külföldi konferenciákon, fontosabb külföldi előadásaira Bonnban, Krakkóban, Rómában, Tours-ban, Varsóban került sor. Több hazai konferencia tudományos titkára és az ezek anyagát tartalmazó tanulmánykötetek szerkesztője. Tagja volt a 2006 augusztusában Budapesten megrendezett XIII. neolatin világkongresszus előkészítő bizottságának. Több sikeres kutatói pályázat közreműködője volt: Akadémiai Kutatási Pályázat A magyarországi irodalom- és tudománytörténet forrásai (1600–1800) címmel (1997–1998), OTKA kutatás A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltásai, műfaji rendszere és adattára a 16–18. században címmel (2001–2004), NKFP kutatási pályázat A magyarországi neolatin irodalom feltárására (2002–2006), Pázmány Péter kritikai kiadás című OTKA kutatás (2003–2006 és 2007–2011 között). Nemzetközi kutatási programok közreműködője: a CNRS párizsi szövegtudományi kutatóintézetében (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes) francia–magyar együttműködésben készülő nemzetközi humanizmuskori szövegtörténeti adattár munkatársa, az MTA Irodalomtudományi Intézete és a Varsói Egyetemen működő Centre for Studies on the Classical Tradition in Poland and East-Central Europe által a közép-európai latin kultúra történetének közös kutatására szervezett program résztvevője.

 

1997 októbere óta az MTA Textológiai Munkabizottságának tagja, 2001 januárja óta társelnöke, 2008 novemberében pedig elnökké választották. 2005–2008 között az OTKA Társadalomtudományi Kollégiuma Magyar irodalomtörténet, modern filológia zsűrijének tagja. 2007 márciusa óta a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Irodalomtudományi (2008 októberétől: Irodalom- és Kultúratudományi) Bizottságának társelnöke. 2008 ősze óta az MTA Irodalomtudományi Bizottságának választott tagja. Az MTA Miskolci Területi Bizottsága Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának 2008. október 2-án tartott tisztújító ülésén a szakbizottság társelnökévé választották.

 

1996 októbere óta az Irodalomtörténeti Közlemények felelős szerkesztője. A 2004-ben a magyarországi latin nyelvű irodalom történetének bemutatása céljából indított Camoenae Hungaricae című idegen nyelvű évkönyvnek ugyancsak a felelős szerkesztője. 2008 óta a Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica c. periodika szerkesztőbizottságának tagja. Egyik sorozatszerkesztője az Universitas Kiadó Historia Litteraria c. könyvsorozatának.

 

Két akadémiai doktori eljárásban működött közre mint bíráló és mint a bíráló bizottság titkára, tíz PhD fokozatszerzési eljárásban volt opponens vagy bizottsági tag. A Tarnai Andor-díj kuratóriumának tagja.

 

1990 óta vesz részt a felsőoktatásban, kezdetben mint az ELTE, majd mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem óraadója. 1996 februárjától 1999 decemberéig a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének másodállású adjunktusaként, majd docenseként tanított. A Miskolci Egyetemen 1997 ősze óta tanít, előbb másodállású egyetemi adjunktusként, 1998 óta egyetemi docensként, 2009 ősze óta egyetemi tanárként. 2000–2003 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas volt. Habilitációs előadását 2009 márciusában tartotta meg Miskolcon, magyar és angol nyelven; a Miskolci Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Tanácsa 2009. április 20-án habilitált doktorrá nyilvánította. 2005 nyara óta a Régi Magyar Irodalom Története Tanszék tanszékvezetője, 2006 nyara óta a Régi és Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszék tanszékvezetője, 2007 júliusa óta pedig a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet intézetigazgatója. A Varsói Egyetemen működő East-Central European School in the Humanities keretében több alkalommal tartott posztgraduális kurzusokat lengyel, orosz, ukrán, fehérorosz, litván doktoranduszhallgatók számára. A Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának alapító tagja, törzstagja, témavezetője és oktatója, 2004 novembere óta e doktori iskola Doktori Tanácsának tagja és a Klasszikus szövegtudomány c. doktori program vezetője. 2008 áprilisa óta az ELTE BTK Kari Doktori Tanácsának külső tagja, 2009 májusa óta az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsának külső tagja.

 

További információk

 

Kecskeméti Gábor új honlapja

Kecskeméti Gábor publikációs jegyzéke (HTML, további linkekkel)

Kecskeméti Gábor publikációi és az ezekre történt hivatkozások jegyzéke (PDF)

 

Kizárólag online elérhető publikációk

 

A magyarországi halotti beszédek adatbázisa

 

In English

 

List of publications by Gábor Kecskeméti