LIST OF PUBLICATIONS BY GÁBOR KECSKEMÉTI

Monographs

1.        Kecskeméti Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században (Preaching, rhetoric, literary history: Hungarian funeral oratory in the 17th century), Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 5), 325 pp.

2.        Kecskeméti Gábor, „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”: A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján (Rhetorical tradition in Hungary at the turn of the 16th–17th centuries), Budapest, Universitas Kiadó, 2007 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok), 622 pp.

Text editions

3.        Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból (Funeral orations in Hungarian from the 17th century), kiad., jegyz. Kecskeméti Gábor, bev. Kecskeméti Gábor, Nováky Hajnalka, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet, 1988, 505 pp.

4.        Régi magyar iskolai Georgica-fordítás (An old Hungarian school translation of Georgica), kiad. Borzsák István, Kecskeméti Gábor, Budapest, Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1993 (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 199), 159 pp.

5.        Római szerzők 17. századi magyar fordításai (Seventeenth-century translations of Roman authors), szerk. Kecskeméti Gábor, kiad., jegyz. Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Kecskeméti Gábor, előszó Havas László, utószó Kecskeméti Gábor, Budapest, Balassi Kiadó, 1993 (RMPE, 10), 827 pp.

Facsimile edition

6.        Pápai Páriz Ferenc, Bod Péter, Dictionarium Latino–Hungaricum et Hungarico–Latino–Germanicum, Szeben, 1767, hasonmás kiadása: kiad. Hargittay Emil, Kecskeméti Gábor, Thimár Attila, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1995, 1099 pp.

Articles in refereed journals and book chapters

7.        Kecskeméti Gábor, Domini sumus: Vallási tanítás és nemesi reprezentáció 17. századi halotti beszédek inventiójában (Confessional teaching and representation of nobility in the invention of 17th century funeral orations), Irodalomtörténeti Közlemények, 96(1992), 381–398.

8.        Kecskeméti Gábor, Az iskolai gyakorlat és a 17. századi magyar prózafordítások (School practice and Hungarian prose translations in the 17th century) = Római szerzők 17. századi magyar fordításai (Seventeenth-century translations of Roman authors), szerk. Kecskeméti Gábor, kiad., jegyz. Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Kecskeméti Gábor, előszó Havas László, utószó Kecskeméti Gábor, Budapest, Balassi Kiadó, 1993 (RMPE, 10), 577–613.

9.        Kecskeméti Gábor, Genus dicendi – genus docendi: Sermo és doctrina a 17. századi protestáns prédikációirodalomban (Speech and doctrine in the 17th century Protestant preaching), Berliner Beiträge zur Hungarologie: Schriftenreihe des Seminars für Hungarologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, 7(1994), 50–76.

10.     Kecskeméti Gábor, Toposzok és exemplumok a história hasznairól a 17. században (Topoi and exempla on the uses of history in the 17th century), Studia Litteraria, 32(1994), 73–89.

11.     Kecskeméti Gábor, A történeti kommunikációelmélet lehetőségei (Possibilities of historical theory of communication), Irodalomtörténeti Közlemények, 99(1995), 561–576.

12.     Kecskeméti Gábor, A prédikáció műnemi besorolása és a prédikációelméleti gondolkodás korszakai (Genre classification of preaching and periods of preaching theory) = Tarnai Andor-emlékkönyv (Studies to the memory of Andor Tarnai), szerk. Kecskeméti Gábor, munkatársak Hargittay Emil, Thimár Attila, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1996 (Historia Litteraria, 2), 143–158.

13.     Kecskeméti Gábor, Neolatin írók és magyar prédikátorok (Teológiai-filozófiai elvek és irodalmi minták a XVII. században) (Neo-Latin writers and Hungarian preachers: Theological-philosophical principles and literary patterns in the 17th century) = Neolatin irodalom Európában és Magyarországon (Neo-Latin literature in Europe and in Hungary), szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, 1996, 163–170.

14.     Kecskeméti Gábor, Teológia és retorika a régi magyar prédikációirodalomban (Theology and rhetoric in old Hungarian preaching) = A magyar művelődés és a kereszténység (La civiltà ungherese e il cristianesimo): A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai (Róma–Nápoly, 1996. szeptember 9–14.), szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter, Budapest–Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Rt., 1998, I–III, II, 743–753.

15.     Kecskeméti Gábor, A huszonhatodik év 62. szonettjének motívumtörténetéhez (To the history of motifs of 62nd sonnet of The Twenty-sixth Year by Lőrinc Szabó) = Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából, szerk. Bessenyei József, Ferenczi László, Kovács Viktor, Pálfi Ágnes, Miskolc, ME BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék, 2001, 248–252.

16.     Kecskeméti Gábor, A genus iudiciale a 16–17. századi magyarországi irodalomban és irodalomelméletben (Genus iudiciale in the practice and theory of Hungarian literature in the 16th and 17th century), Irodalomtörténeti Közlemények, 105(2001), 255–284.

17.     Kecskeméti Gábor, A 17. századi magyarországi katolikus retorikaelmélet prágai kapcsolataihoz (To Prague connections of the 17th-century rhetoric theory of Hungarian Catholicism) = Múlt jövő időben: Írások Bodnár György 75. születésnapjára, szerk. Angyalosi Gergely, Budapest, Universitas Kiadó, 2003, 159–167.

18.     Kecskeméti Gábor, Filológiai problémák a magyarországi irodalomtudományi kutatásban és a számítógépes kézirat-előkészítésben (Philological problems in Hungarian literary research and in computer-prepared manuscripts) = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 20033, 132–146.

19.     Kecskeméti Gábor, Az ékesszólás elmélete és gyakorlata Verseghy műveiben (Practice and theory of rhetoric in the works by Ferenc Verseghy) = In memoriam Verseghy Ferenc, VI, Emlékkönyv a Szolnokon 2002. szeptember 27-én rendezett Verseghy tudományos ülésszak anyagából, szerk. Szurmay Ernő, Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 2003, 37–57.

20.     Kecskeméti Gábor, A korai protestáns homiletika szerepe az európai és a hazai irodalmi gondolkodás történetében (The role of early Protestant homiletics in the history of European and Hungarian literary thought), Irodalomtörténeti Közlemények, 107(2003), 367–398.

21.     Kecskeméti Gábor, Recepció, szövegaktus és kommunikáció a régi magyar irodalomtörténetben (Kontextusok és intenciók) (Reception, text act, and communication in the history of old Hungarian literature: Contexts and intentions), Irodalomtörténeti Közlemények, 107(2003), 703–728.

22.     [Debreczeni Attila, Kecskeméti Gábor], Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához (Principles to scholarly editions of literary texts), Irodalomtörténet, 85(2004), 328–330.

23.     Gábor Kecskeméti, Genus iudiciale in the Practice and Theory of Hungarian Literature in the 16th and 17th Century, Camoenae Hungaricae, 1(2004), 105–120.

24.     Gábor Kecskeméti, Des exempla classiques et humanistes dans la propagande littéraire hongroise des 16e–17e siècles = ^>L’eredità classica in Italia e in Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicismo, a cura di Péter Sárközy, Vanessa Martore, Budapest, Editore Universitas, 2004, 133–145.

25.     Kecskeméti Gábor, A németországi egyetemek retorikai kultúrája és magyarországi hatása a XVI–XVII. század fordulóján (Egy 1587. évi adat) (Rhetoric culture of German universities and its effect in Hungary at the turn of the 16th and 17th centuries: A piece of information from 1587) = Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. Bitskey István, Oláh Szabolcs, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 31), 166–197.

26.     Kecskeméti Gábor, Az eszmetörténet új lehetőségei a régi magyar irodalom kutatásában (New possibilities of intellectual history in the research of old Hungarian literature) = Az irodalomtörténet esélye: Irodalomelméleti tanulmányok, szerk. Veres András, társszerk. Bezeczky Gábor, Varga László, Budapest, Gondolat Kiadó, 2004, 161–168.

27.     Kecskeméti Gábor, Alapítók (A trójai menekülés motívumainak hazai ismeretéhez) (Founders: To the Hungarian rifeness of the motifs of Trojan escape) = Septuagesimo anno humanissime peracto: Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára, szerk. Horváth Zita, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2004 (Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, tom. IX, fasc. 4), 101–118.

28.     Kecskeméti Gábor, A textológiai munka egyes problémáiról – az új textológiai alapelvek közrebocsátásakor (On some problems of textology, on the occasion of publishing new textological principles), Irodalomtörténet, 85(2004), 317–327.

29.     Gábor Kecskeméti, Hungarian Connections of Nicodemus Frischlin, Camoenae Hungaricae, 2(2005), 93–110.

30.     Gábor Kecskeméti, Erasmian Method, Sturmian Source, Amesian Intention: Cicero in the Schools as Transmitted by Erasmus and Sturm = Republic of Letters, Humanism, Humanities: Selected Papers of the Workshop Held at the Collegium Budapest in Cooperation with NIAS between November 25 and 28, 1999, ed. Marcell Sebők, Budapest, Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, 2005 (Workshop Series, 15), 93–105.

31.     Kecskeméti Gábor, Pázmány vitapartnerei és a wittenbergi egyetem (Wittenberg University and the adversaries of Péter Pázmány) = „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne…” Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról, szerk. Heltai János, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005, 43–66.

32.     Kecskeméti Gábor, Vallától Wittgensteinig (és vissza?): A nyelv- és irodalomelméleti gondolkodás történeti vizsgálata mint irodalomelméleti kihívás (From Valla to Wittgenstein – and back?: The historical study of thought on language and literary theory as a challenge for literary studies) = Régi az újban (The Old and the New), szerk. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Helikon, 51(2005), 3. szám, 309–324.

33.     Kecskeméti Gábor, A historia litteraria korai történetéhez (To the early history of historia litteraria), Irodalomtörténeti Közlemények, 109(2005), 3–17; ua. = Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, Budapest, Universitas Kiadó, 2006 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok), 45–67.

34.     Kecskeméti Gábor, Rimay retorikai nézeteinek forrásai és összetevői (Sources and components of the rhetoric views of János Rimay), Irodalomtörténeti Közlemények, 109(2005), 222–242; ua. = A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján, Sárospatak, 2004. május 26–29., szerk. Szentmártoni Szabó Géza, Budapest, Universitas Kiadó, 2007, 177–202.

35.     Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Régi ötletek az új irodalomtörténethez (5+1) (Old ideas to a new history of literature), Literatura, 32(2006), 238–251.

36.     Gábor Kecskeméti, A Hardly-known 16th-century Humanist: Paulus Rosa of Körmöcbánya, Camoenae Hungaricae, 3(2006), 65–88.

37.     Gábor Kecskeméti, The Role of Neo-Latin Handbooks of Rhetoric in the Literary Theory and Practice of Early Modern Hungary = Acta conventus neo-Latini Bonnensis: Proceedings of the Twelfth International Congress of Neo-Latin Studies, Bonn, 3–9 August 2003, general ed. Rhoda Schnur, Tempe AZ, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2006 (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 315), 407–416.

38.     Gábor Kecskeméti, The Role of Early Protestant Homiletics in the History of European and Hungarian Literary Thought = Die Ideologie der Formen. Rhetorik und Ideologie in der frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Sprachraums und seiner Ausstrahlung nach Ungarn: Arbeitsgespräch, 27–28. Oktober 2003, Debrecen, Institut für Literaturforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (Budapest), Wolfenbütteler Arbeitskreis für Renaissanceforschung, Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel), Institut für Germanistik, Universität zu Debrecen (Debrecen), Hrsg. József Jankovics, S. Katalin Németh, Budapest, Balassi Kiadó, 2006 („Studia Humanitatis”, 14), 51–66.

39.     Kecskeméti Gábor, A latin retorikai kézikönyvek szerepe a koraújkori Magyarország irodalmi elméletében és gyakorlatában (The role of neo-Latin handbooks of rhetoric in the literary theory and practice of early modern Hungary) = Classica – mediaevalia – neolatina: Acta conventus diebus undecimo et duodecimo mensis Maii anno MMIV Debrecini habiti, ed. Ladislaus Havas, Emericus Tegyey, Debrecen, Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis, 2006, 69–85.

40.     Kecskeméti Gábor, Pécseli Király Imre retorikája és Szenci Molnár Albert (Rhetoric of Imre Pécseli Király and Albert Szenci Molnár) = Dictionarium 1604. Szenci Molnár Albert szótára: Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29. – Das Wörterbuch von Albert Molnár: Nationalbibliothek Széchényi und Károli Gáspár Universität der Ungarländischen Reformierten Kirche Wissenschaftliche Tagung, 29. Oktober 2004, szerk. Szabó András, Budapest, OSZK–Osiris Kiadó, 2007 (Libri de libris), 261–291; ua. = „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. Jankovics József, felelős szerk. Császtvay Tünde, szerk. Csörsz Rumen István, Szabó G. Zoltán, Budapest, MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007 (hálózati kiadvány: http://www.iti.mta.hu/szorenyi60.html), 451–474.

41.     Kecskeméti Gábor, A régi magyarországi irodalomelmélet alappozíciói (1525: Melanchthon kidolgozza a genus didascalicum elméletét) (Points of reference of old Hungarian literary theory. 1525: Melanchthon develops the theory of genus didascalicum) = A magyar irodalom történetei: A kezdetektől 1800-ig, szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza, munkatársak Jeney Éva, Józan Ildikó, Budapest, Gondolat Kiadó, 2007 (A Magyar Irodalom Történetei, 1), 217–227.

42.     Kecskeméti Gábor, Magyarországi és erdélyi humanisták filológiai tevékenysége a 16–17. században (Philological activities of Hungarian and Transylvanian humanists in the 16th and 17th centuries) = Classica – mediaevalia – neolatina II, ed. Ladislaus Havas, Emericus Tegyey, Debrecen, Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis, 2007, 63–71.

43.     Kecskeméti Gábor, Egy alig ismert 16. századi humanista: a körmöcbányai Paulus Rosa (A hardly-known 16th-century humanist: Paulus Rosa of Körmöcbánya), Irodalomtörténeti Közlemények, 111(2007), 639–664.

44.     Gábor Kecskeméti, Latin Rhetoric of Imre Pécseli Király and the Early 17th Century European Rhetoric Theory, Camoenae Hungaricae, 4–5(2007–2008), 83–100.

45.     Kecskeméti Gábor, Rettenetes utolsó szempillantás (Dreadful last flash), Miskolci Keresztény Szemle: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportjának ökumenikus kulturális folyóirata, 4(2008)/2, 45–50; ua. = Tanulmányok Kelemen Didák tiszteletére: A 2008. április 17–18-án megrendezett konferencia előadásai, szerk. Horváth Zita, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2008 (Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, tom. XIII, fasc. 1), 31–39.

46.     Kecskeméti Gábor, Szekler Enikő, A magyarországi német nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete és egy korai szöveg tanulságai (Estate of investigating German funeral orations of Hungary and lessons of an early text), Irodalomtörténeti Közlemények, 112(2008), 71–91.

47.     Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Javaslatok egy új irodalomtörténet elvi alapvetéséhez és régi magyar irodalomtörténeti részének felépítéséhez (Proposals for the theoretical foundations of a new literary history and the structure of its Early Modern volume), Helikon, 55(2009), 201–225.

48.     Kecskeméti Gábor, Fordítani veszélyes (Vetési István tervezett Xenophón-átültetéséről) (Translating is dangerous: About a translation of Xenophon planned by István Vetési) = Humanizmus és gratuláció: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. Császtvay Tünde, Nyerges Judit, Budapest, Balassi Kiadó–MTA Irodalomtudományi Intézet, 2009, 179–188.

Other articles

49.     Kecskeméti Gábor, Egy elorzott prédikáció (A stolen preaching) = Csonka Ferenc 80. születése napjára, szerk. Tamás Zsuzsanna, Budapest, Balassi Kiadó, 1996, 10.

50.     Kecskeméti Gábor, Quin dis = Jankovics József 50. születésnapjára, Budapest, Balassi Kiadó–Rebakucs, 1999, 3–4.

51.     Kecskeméti Gábor, Ismeretlen Janus-fordítás a XVII. század első évtizedéből (Unknown translation of an epigram by Janus Pannonius from the first decade of the 17th century) = Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. születésnapjára, szerk. Tamás Zsuzsanna, Budapest, Rebakucs, 2001, 13–15.

52.     Kecskeméti Gábor, Egy XVII. század végi patrisztikai idézet felderítése (Discovering a 17th-century patristic citation) = Labor omnia vincit: Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, szerk. Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Budapest, Balassi Kiadó–MTA Irodalomtudományi Intézet, 2005, 15–17.

Lexicon entries

53.     Új magyar irodalmi lexikon (New Hungarian literary lexicon), főszerk. Péter László, Budapest, Akadémiai, 1994, I–III; 20002, CD-ROM; 20003, I–III.

54.     Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor (Hungarian culture-historical lexicon: Middle Ages and Early Modern period), főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Budapest, Balassi Kiadó, I, 2003; II, 2004; III, 2005; IV, 2005; V, 2006; VI, 2006; VII, 2007.

Reviews

55.     Kecskeméti Gábor, 16 billió disztichon: Papp Tibor, Disztichon alfa: Első magyar automatikus versgenerátor, Párizs–Bécs–Budapest, Magyar Műhely, 1994 (Magyar Műhely Baráti Kör Füzetek, 29) (recenzió) (Sixteen billion distichs: Review of a poem collection), Magyar Napló, 7(1995)/2, 30–31.

56.     Kecskeméti Gábor, Boros István, A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, Budapest, Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár–Balassi Kiadó, 1994; németül is: István Boros, Bibliothek des Münsters von Kalocsa, Budapest, Bibliothek des Münsters von Kalocsa–Balassi Verlag, 1994 (recenzió) (Review of a monograph), Irodalomtörténeti Közlemények, 100(1996), 210–212.

57.     Kecskeméti Gábor, A magyar művelődés és a kereszténység (La civiltà ungherese e il cristianesimo): A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai (Róma–Nápoly, 1996. szeptember 9–14.), szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter, Budapest–Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Rt., 1998, I–III (recenzió) (Review of a collection of studies), Hungarológia, 1(1999)/1–2, 229–234.

58.     Kecskeméti Gábor, Szóbeliség és írásbeliség határán – Középkori prédikációirodalmunk történetének új szintézise felé: Madas Edit, Középkori prédikációirodalmunk történetéből: A kezdetektől a XIV. század elejéig, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 25) (recenzió) (Review of a monograph), Irodalomtörténeti Közlemények, 108(2004), 507–519.

59.     Kecskeméti Gábor, Vizkelety András, Az európai prédikációirodalom recepciója a Leuveni Kódexben – Die Rezeption der europäischen Sermonesliteratur im „Löwener Kodex”, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004 (Fragmenta et codices in bibliothecis Hungariae, 4) (recenzió) (Review of a monograph), Magyar Könyvszemle, 121(2005), 491–494.

Occasional writings

60.     Kecskeméti Gábor, Tarnai Andor tudományos életrajza és műveinek válogatott bibliográfiája (Scholarly course of life of Andor Tarnai and selected bibliography of his works), Irodalomismeret, 5(1994)/4, 73–78.

61.     Kecskeméti Gábor, Retorikák, poétikák, drámaelméletek (Irodalomtörténeti konferencia, Miskolc, 1995. május 22–25.) (Handbooks of rhetoric, of poetics, and of dramaturgy (Conference report)), Irodalomtörténeti Közlemények, 99(1995), 681–682.

62.     Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Mielőtt nekivágnánk: Válasz egy javaslatra (Before we would start it: Answer to a proposal), Literatura, 23(1996), 411–416.

63.     Kecskeméti Gábor, Neolatin irodalom Európában és Magyarországon (Irodalomtörténeti konferencia, Pécs, 1996. május 24–26.) (Neo-Latin literature in Europe and in Hungary: Conference report), Irodalomtörténeti Közlemények, 100(1996), 758–759.

64.     Kecskeméti Gábor, Az Irodalomtörténeti Közlemények címleírási és jegyzetelési alapelvei (Rules for bibliographical entries and for annotations in Irodalomtörténeti Közlemények), Irodalomtörténeti Közlemények, 101(1997)/1–2, melléklet, I–VII; ua., Könyvészeti leírási alapelvek az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóiratban címmel = Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 19972, 106–113; ua., az eredeti címmel = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 20033, 9–15.

65.     Kecskeméti Gábor, Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány (Irodalomtörténeti konferencia, Pécs, 1997. május 23–25.) (Janus Pannonius and the humanist literary tradition: Conference report), Irodalomtörténeti Közlemények, 101(1997), 452–453.

66.     Kecskeméti Gábor, Megemlékezés Jenei Ferencről, újratemetésekor (Commemoration of Ferenc Jenei, at his funeral), Irodalomtörténeti Közlemények, 102(1998), 611–613; ua., A budapesti évek (1963–1971) c., Arrabona: Múzeumi Közlemények, 37(1999)/1–2, 486–488.

67.     Kecskeméti Gábor, Nadányi János, Verseghy Ferenc = Nemzeti évfordulóink 2007, főszerk. Estók János, Budapest, Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, 2006, 40, 48.

Books edited

68.     Tájékoztató: A magyar irodalom szakos vizsgakövetelmények (Tételek és szakirodalom): Nappali tagozat (Examination requirements of the department of Hungarian: Themes and literature), szerk. Kecskeméti Gábor, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1995, 264 pp.

69.     Neolatin irodalom Európában és Magyarországon (Neo-Latin literature in Europe and in Hungary), szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, 1996, 230 pp.

70.     Tarnai Andor-emlékkönyv (Studies to the memory of Andor Tarnai), szerk. Kecskeméti Gábor, munkatársak Hargittay Emil, Thimár Attila, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1996 (Historia Litteraria, 2), 352 pp.

71.     Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány (Janus Pannonius and the humanist literary tradition), szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, 1998, 131 pp.

72.     Humanista műveltség Pannóniában (Humanist culture in Pannonia), szerk. Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, Művészetek Háza–Pécsi Tudományegyetem, 2000, 158 pp.

73.     Visszapillantó tükör: Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára (Rearview mirror: Studies to the 75th birthday of Sándor Lukácsy), szerk. Kerényi Ferenc, Kecskeméti Gábor, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2000, 329 pp.

74.     Tarnai Andor, Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről (Studies on the history of historia litteraria in Hungary), szerk. Kecskeméti Gábor, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2004 (Historia Litteraria, 16), 155 pp.

75.     Régi az újban (The Old and the New), szerk. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Helikon, 51(2005), 3. szám.

Book series edited

Historia Litteraria, edited by Hargittay Emil, Kecskeméti Gábor, Thimár Attila. Volumes published:

76.     Gyárfás István, Virgilius poetának Aeneise (1717), kiad., bev., jegyz. Thimár Attila, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1995 (Historia Litteraria, 1), 508 pp.

77.     Tarnai Andor-emlékkönyv (Studies to the memory of Andor Tarnai), szerk. Kecskeméti Gábor, munkatársak Hargittay Emil, Thimár Attila, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1996 (Historia Litteraria, 2), 352 pp.

78.     Tüskés Gábor, A XVII. századi elbeszélő egyházi irodalom európai kapcsolatai (Nádasi János), Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1997 (Historia Litteraria, 3), 438 pp.

79.     Kecskeméti Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században (Preaching, rhetoric, literary history: Hungarian funeral oratory in the 17th century), Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 5), 325 pp.

80.     Naplók és útleírások a 16–18. századból, kiad. Szelestei N. László, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 6), 204 pp.

81.     Zemplényi Ferenc, Az európai udvari kultúra és a magyar irodalom, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 4), 136 pp.

82.     Hopp Lajos, Mikes Kelemen: Életút és írói pályakezdet, szerk. Tüskés Gábor, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2000 (Historia Litteraria, 7), 238 pp.

83.     Kókay György, Felvilágosodás, kereszténység, nemzeti kultúra, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2000 (Historia Litteraria, 8), 255 pp.

84.     Hargittay Emil, Gloria, fama, literatura: Az uralkodói eszmény a régi magyarországi fejedelmi tükrökben, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2001 (Historia Litteraria, 10), 239 pp.

85.     Knapp Éva, Pietás és literatúra: Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2001 (Historia Litteraria, 9), 317 pp.

86.     Hopp Lajos, A fordító Mikes Kelemen, szerk. Tüskés Gábor, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2002 (Historia Litteraria, 12), 438 pp.

87.     Zemplényi Ferenc, Műfajok reneszánsz és barokk között, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2002 (Historia Litteraria, 11), 152 l.

88.     Knapp Éva, Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI–XVIII. században: Tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2003 (Historia Litteraria, 14), 368 l.

89.     Szenci Molnár Albert Naplója (Journal-book), kiad., ford., bev., jegyz. Szabó András, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2003 (Historia Litteraria, 13), 317 l.

90.     Bod Péter, a historia litteraria művelője, szerk. Tüskés Gábor, munkatársak Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2004 (Historia Litteraria, 15), 208 pp.

91.     H. Hubert Gabriella, A régi magyar gyülekezeti ének, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2004 (Historia Litteraria, 17), 542 l.

92.     Tarnai Andor, Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről (Studies on the history of historia litteraria in Hungary), szerk. Kecskeméti Gábor, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2004 (Historia Litteraria, 16), 155 pp.

93.     Amedeo Di Francesco, Kölcsönhatás, újraírás, formula a magyar irodalomban, Budapest, Universitas Kiadó, 2005 (Historia Litteraria, 19), 334 pp.

94.     Mezőváros, reformáció és irodalom (16–18. század), szerk. Szabó András, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2005 (Historia Litteraria, 18), 236 pp.

95.     Petrőczi Éva, Puritánia: Tanulmányok a magyar és angol puritanizmus irodalmáról, Budapest, Universitas Kiadó, 2006 (Historia Litteraria, 20), 214 pp.

96.     P. Vásárhelyi Judit, Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai, Budapest, Universitas Kiadó, 2006 (Historia Litteraria, 21), 245 pp.

97.     Bárczi Ildikó, Ars compilandi: A késő középkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata (A hiteles információk összegyűjtésének kevéssé bevallott módszerei – Az intertextualitás információs rendszerei), Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2007 (Historia Litteraria, 23), 693 pp.

98.     Thimár Attila, Hős és áldozat: Révai Miklós és a klasszikus századforduló irodalomtörténete, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2007 (Historia Litteraria, 22), 185 pp.

99.     S. Varga Katalin, Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve: Textus és értelmezés, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2008 (Historia Litteraria, 24), 295 pp.

100.  Hargittay Emil, Filológia, eszmetörténet és retorika Pázmány Péter életművében, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2009 (Historia Litteraria, 25), 283 l.

Periodicals edited

101.  Irodalomtörténeti Közlemények, ItK (Budapest) – editor in chief from 100(1996)/5–6.

102.  Camoenae Hungaricae (Budapest) – editor in chief from 1(2004).

103.  Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica (Miskolc) – member of the editorial board from 13(2008)/1.

(Compiled: August 18, 2009)