Forrás: Tarnai Andor-emlékkönyv,
szerk. KECSKEMÉTI Gábor, munkatársak HARGITTAY Emil, THIMÁR Attila,
Bp., Universitas Könyvkiadó, 1996, 352 l. (Historia Litteraria, 2), 317–325.


Tarnai Andor munkássága
(Bibliográfia)

Az időszaki kiadványokra az Új magyar irodalmi lexikonban alkalmazott rövidítésekkel hivatkozunk.

Szövegkiadások

 1. „Tépjétek le a sötétség bilincseit”: XVIII. századi magyar röpiratok a feudális egyházról, szerk., bev. KATÓ István, kiad. T. A., Bp., Hungária, 1950, 148 l. – Ism.: [FALUDY György] (f. gy.), Nszava, 1950/132; GIMES Miklós, SzabN, 1950/117, 11; He., TársSz, 1950, 658; (o. m.), KisÚ, 1950/128; SZAUDER József, It, 1950/2, 125–126.
 2. BATSÁNYI János Összes művei, I–III, kiad. KERESZTURY Dezső, T. A., Bp., Akadémiai, 1953–1961, 591, 653, 779 l.; IV, szerk. KERESZTURY Dezső, T. A., kiad. ZSINDELY Endre, Bp., Akadémiai, 1967, 205 l. – Ism.: FÁBIÁN István, Dt, 1954/8, 71–77; KOLTAY-KASTNER Jenő, MTA I. OK, 1954, 495–503 (a szerkesztők válaszával); VARGHA Balázs, ItK, 1954, 256–259; HANKISS János, MKsz, 1955, 251–252; SZAUDER József, It, 1955, 199–204; (S. K.), Nszab, 1960. június 18.; -s -a, Ktáros, 1960, 798; [LUKÁCSY Sándor] L. S., Ktáros, 1962, 51; SZAUDER József, ItK, 1964, 386–393; KOVÁCS Győző, ItK, 1968, 386–387.
 3. BATSÁNYI János Válogatott művei, kiad. KERESZTURY Dezső, T. A., bev. KERESZTURY Dezső, Bp., Szépirodalmi, 1956, 359 l. (MKl). – Ism.: KOVÁCS Győző, ItK, 1957, 165–168; V. WINDISCH Éva, It, 1958, 486–488.
 4. Wolfhart SPANGENBERG, Sämtliche Werke, hrsg. András VIZKELETY, A. T., Berlin–New York, Walter de Gruyter, I, 1971, 173 S.; II, 1975, 420 S.; III/1, 1977, 290 S.; III/2, 1978, 327 S.; IV/1, 1981, 393 S.; IV/2, 1982, 327 S.; V, 1981, 362 S.; VI, 1982, S. 363–812; VII, 1979, 633 S. (Ausgaben deutscher Literatur des 15. bis 18. Jahrhunderts).
 5. Rendszerek a kezdetektől a romantikáig (CSETRI Lajossal), Bp., Szépirodalmi, 1981, 545 l. (A Magyar Kritika Évszázadai, 1). – Ism.: BATA Imre, Nszab, 1981. november 17.; ÉZSIÁS Erzsébet, ÉI, 1981/20, 10; E. FEHÉR Pál, Nszab, 1981. március 8.; FENYŐ István, Bücher aus Ungarn, 1981/3, 24–25; PÓK Attila, Könyvvilág, 1981/12, 10; E. FEHÉR Pál, Nszab, 1982. január 23; FRIED István, Kort, 1983, 474–476; HORVÁTH Iván, Hungarológiai Értesítő, 1983/3–4, 113–115.
 6. BÉL Mátyás, Hungariából Magyarország felé, vál., kiad., bev., jegyz. T. A., ford. DÉRI Balázs, DONÁTH Regina, T. A., Bp., Szépirodalmi, 1984, 353 l. (Magyar Ritkaságok). – Ism.: ALEXA Károly, Könyvvilág, 1984/5, 17; GAZDA [István], MNemzet, 1984. június 22.; KELECSÉNYI Gábor, MH, 1984. szeptember 22.; KISS Károly, ÚjTük, 1984/26, 2; KOVÁCS Sándor Iván, Nszab, 1984. július 3.; VARGA István, Somogyi Néplap, 1984. július 27.; WELLMANN Imre, Diakónia, 1984/2, 90–91; ZOMBORI István, ItK, 1985, 355–356; KÓSA László, Hungarológiai Értesítő, 1986/3–4, 233–234.
 7. BENKŐ József Levelezése, kiad., jegyz. SZABÓ György, T. A., bev. SZABÓ György, Bp., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, MTA Irodalomtudományi Intézet, 1988, 495 l. (Commercia Litteraria Eruditorum Hungariae: Magyarországi Tudósok Levelezése, 1). – Ism.: NÉMETH S. Katalin, Budapesti Könyvszemle, 1990 tavasz, 130–131; IMRE Mihály, ItK, 1991, 336–340.
 8. LIPTHAY András, Életemnek emlékezete, szerk. T. A., kiad. RÉDEI Éva, bev. CZIGÁNY István, RÉDEI Éva, Bp., Zrínyi, 1988, 143 l. – Ism.: SZARKA Klára, Könyvvilág, 1988/11, 29; NÉMETH S. Katalin, Hungarológiai Értesítő, 1990–1993, 89.

Monográfiák

 1. Extra Hungariam non est vita… (Egy szállóige történetéhez), Bp., Akadémiai, 1969, 107 l. (Modern Filológiai Füzetek, 6). – Ism.: SZÖRÉNYI László, Hel, 1973, 603.
 2. „A magyar nyelvet írni kezdik”: Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon, Bp., Akadémiai, 1984, 345 l. (Irodalomtudomány és Kritika). – Ism.: M. NAGY Ilona, Hajdú-BihariN, 1984. július 14.; NAGY Péter, Nszab, 1984. április 21.; NEMESKÜRTY István, Olvasók és olvasmányok: Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Bp., Magvető, 1984, 20–38; SZ. I., Kr, 1984/7, 31; BALÁZS János, It, 1985, 660–667; FÜGEDI Erik, Száz, 1985, 232–243; HOLL Béla, Vig, 1985, 519–521; HÖLVÉNYI György, ÚjEmb, 1985/24, 6; VIZKELETY András, ItK, 1985, 352–355; M. NAGY Ilona, MNy, 1988, 90–95.

Tanulmányok

 1. Batsányi és Baróti Szabó (KERESZTURY Dezsővel), It, 1952, 69–93.
 2. Batsányi széljegyzetei a Magyar Museum köteteiben (BARÓTI Dezsővel), ItK, 1953, 213–216.
 3. Bél Mátyás ismeretlen művei, MKsz, 1955, 123–128.
 4. Fischer Dániel és az első hazai folyóirat terve, MKsz, 1956, 32–49. (Klny.: OSZK Kiadv, 35.)
 5. Egy tibetinek álcázott laikus erkölcstan a XVIII. századi magyar irodalomban, ItK, 1958, 177–186.
 6. A deákos klasszicizmus és a Milton-vita, ItK, 1959, 67–83.
 7. Szekfű és a „nemzetietlen kor” irodalomtörténete, ItK, 1960, 189–198.
 8. A magyar irodalomtörténeti hagyomány kialakulása, ItK, 1961, 637–658; ua. = Válogatás a régi magyar irodalom szakirodalmából 1772-ig, szerk. S. SÁRDI Margit, Bp., Tankönyvkiadó, 1983, II, 681–710.
 9. Die vergleichende Literaturgeschichte und Wissenschaftsgeschichte in Mitteleuropa im 16–18. Jahrhundert, ALitt, 1962, 338–341.
 10. Az első francia nyelvű magyar irodalomtörténet szerzőjének kérdéséhez (KERESZTURY Dezsővel és TARDY Lajossal), ItK, 1964, 350–353.
 11. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig, szerk. KLANICZAY Tibor, Bp., Akadémiai, 1964 (A Magyar Irodalom Története, 2): A világi műveltség népszerűsítői (VARGA Imrével), 249–260; A politikai és társadalmi erőviszonyok alakulása (KLANICZAY Tiborral), 326–331; Rendiség és jezsuitizmus, 397–407; Latin nyelvű egyházi, jezsuita irodalom, 407–421; Magyar nyelvű egyházi irodalom, 422–430; Napló és emlékirat, 430–437; Nemesi költészet, 438–446; A protestáns polgári művelődés helyzete, 447–454; Egyháztörténet és historia litteraria, 458–464; Hon- és államismereti irodalom, 465–471; Nemesi Magyarország és felvilágosult abszolutizmus, 500–504; Az udvari és nemesi rokokó kultúra, 505–514; A nemesi költészet, 527–536; Faludi Ferenc, 536–544; A késő-barokk széppróza, 544–550; A laicizálódó egyházi értelmiség, 551–559; Az egyházias tudományosság alkonya, 559–571; Ismeretterjesztő irodalom, 571–576; A deákos rokokó költészet, 577–581; A magyar nyelvű iskoladráma virágzása, 581–590.
 12. The Hungarian Milton-Debate in the 18th Century, NHQu, 1965, 167–170.
 13. A magyar irodalom története 1772-től 1849-ig, szerk. PÁNDI Pál, Bp., Akadémiai, 1965 (A Magyar Irodalom Története, 3): A nyelvújítás kezdete, 77–79; A tudományos irodalom, 80–87; Batsányi János, 148–163; Verseghy Ferenc, 163–172; Szentjóbi Szabó László, 172–177; Politikai művek, röpiratok és versek, 177–188; A tudományos irodalom, 200–205.
 14. Das Stammbuch von Michael Rotarides (Paul KÁRPÁTIval és SZENTIVÁNYI Bélával) = Beiträge zur Sprachwissenschaft, Volkskunde und Literaturforschung: Wolfgang Steinitz zum 60. Geburtstag… dargebracht, hrsg. A[lexander] V. ISACENKO, W. WISSMANN, H. STROHBACH, Berlin, Akad. Verl., 1965, 214–230 (Deutsche Akademie der Wissenschaften: Sprachwissenschaftliche Kommission: Veröffentlichungen, 5).
 15. Landelinus ifjú, ItK, 1966, 166–171.
 16. Verseghy Marseillaise-fordítása, ItK, 1966, 409–415.
 17. Batsányi János Der Kampf-ja, ItK, 1967, 265–274.
 18. Faludi Constantinus-drámájának programja, ItK, 1968, 563–566.
 19. Pax aulae, ItK, 1968, 273–283.
 20. A magyarországi irodalomtörténet-írás megindulása, ItK, 1971, 35–77.
 21. Tudomány- és kritikatörténeti kutatások az Irodalomtörténeti Intézetben, MTud, 1971, 580–583.
 22. Magyar jakobinusok, bonapartisták és nyelvújítók, It, 1972, 383–396.
 23. Horváth János Amade-jegyzetének közlése elé, It, 1973, 667–669.
 24. A magyarországi obszervánsok rendi krónikájának szerzői és forrásai, ItK, 1973, 135–147.
 25. A Képes Krónika forrásaihoz = Középkori kútfőink kritikus kérdései, szerk. HORVÁTH János, SZÉKELY György, Bp., Akadémiai, 1974, 203–211 (Memoria Saeculorum Hungariae, 1).
 26. Michael de Hungaria, ItK, 1974, 657–669.
 27. A bibliográfia mint új kutatások ösztönzője = A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Évkönyve 1973, Bp., NPI, [1975].
 28. Lehrreiche Gedanken – Jeles gondolatok – Pensées instructives = „Sorsotok előre nézzétek”: A francia felvilágosodás és a magyar kultúra, szerk. KÖPECZI Béla, SZIKLAY László, Bp., Akadémiai, 1975, 107–142.
 29. A toposz-kutatás kérdéseihez, Lit, 1975, 66–73.
 30. Bemerkungen zur Geschichte der österreichisch-ungarischen literarischen Beziehungen im 18. Jahrhundert, Jahrbuch für österreichische Kulturgeschichte, 7–9(1977–1979), 463–472.
 31. Lateinische Übersetzungen französischen Schrifttums in Ungarn des 18. Jahrhunderts = Acta conventus neo-Latini Amstelodamensis, ed. P. TUYNMAN, G. C. KUIPAR, E. KESSLER, München, Fink, 1979, 976–982.
 32. A Budapest–Németújvári Sermones Dominicales (Vázlat), ItK, 1983, 23–31.
 33. Die Universitätsdruckerei von Buda um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert = Wegenetz europäischen Geistes: Wissenschaftszentren und geistige Wechselbeziehungen zwischen Mittel- und Südosteuropa vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, hrsg. Richard Georg PLASCHKA, Karlheinz MACK, Wien, Verlag für Geschichte und Politik, 1983, 60–64 (Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts, 8).
 34. Bél Mátyás és a magyar nyelv- és irodalomtudomány, It, 1984, 817–831; németül, Mátyás Bél und die ungarische Sprach- und Literaturwissenschaft c.: ALitt, 1986, 165–175.
 35. Lateinische Lyrik in Ungarn im 16–17. Jahrhunderten, ALitt, 1984, 233–242.
 36. Tudóslevelezések a XVII–XVIII. században = A magyarországi értelmiség a XVII–XVIII. században, szerk. ZOMBORI István, Szeged, M[óra Ferenc] M[úzeum], 1984, 118–126.
 37. G. J. Vossius retorikájának kolozsvári kiadásai = Tótfalusi Kis Miklós: Előadások, szerk. GOMBA Szabolcsné, HAIMAN György, Debrecen, KLTE, 1985, 151–157; ua., MKsz, 1986, 302–305.
 38. A consultatio Magyarországon: A politikai nevelés irodalmi formáinak és stílusának történetéhez, ItK, 1986, 637–656.
 39. Deutschland als Zentrum der internationalen lateinischen Dichtung im Späthumanismus = Das Ende der Renaissance: Europäische Kultur um 1600, hrsg. August BUCK, Tibor KLANICZAY, Wiesbaden, Harrassowitz, 1987, 155–164 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, 6).
 40. Le Baroque en tant que période, Neohelicon, 15(1988), 57–66.
 41. Előszó az 1988. évi kiadáshoz = HORVÁTH János, A magyar irodalmi műveltség kezdetei: Szent Istvántól Mohácsig, Bp., Akadémiai, 19883, I–XII.
 42. Überlegungen zur Erkundung und Erschliessung von Hungarica in Bibliotheken der DDR, Berliner Beiträge zur Hungarologie, 3(1988), 249–259.
 43. A Halotti Beszéd retorikája = Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról, szerk. SZELESTEI NAGY László, Bp., (OSzK), 1989, 39–49 (OSZK Kiadv: Új Sorozat, 3).
 44. Az irodalmi gondolkodás kezdeteinek megközelítése = Az irodalomtörténet elmélete, szerk. SZILI József, Bp., Akadémiai, 1989, II, 9–106 (Opus: Irodalomelméleti Tanulmányok, 11).
 45. Latinság és magyarnyelvűség a régi magyar irodalomban = A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében: Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum, 1, Kapcsolatok és kölcsönhatások a 18–19. század fordulóján: Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts, szerk. JANKOVICS József, KÓSA László, NYERGES Judit, Wolfram SEIDLER, Bp.–Wien, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1989, 256–261.
 46. A parodia a XVI–XVIII. századi Magyarországon, ItK, 1990, 444–469.
 47. Szóbeliség és írásbeliség a középkori Magyarországon, Kor, 1990, 492–499.
 48. Soziale Existenz und Gelegenheitsdichtung im Späthumanismus = Sozialgeschichtliche Fragestellungen in der Renaissanceforschung, hrsg. August BUCK, Tibor KLANICZAY, Wiesbaden, Harrassowitz, 1992, 83–95 (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, 13).
 49. Egy magyarországi tudós külföldön (Czvittinger és a Specimen), ItK, 1993, 16–38.
 50. Három magyar költő Kufsteinban = A tudomány szolgálatában: Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára, szerk. GLATZ Ferenc, Bp., MTA Történettudományi Intézet, 1993, 271–276.
 51. Handschriftliche Quellen zu österreichisch-ungarischen Beziehungen seit dem Mittelalter in Budapester Bibliotheken = Ex libris et manuscriptis, hrsg. István NÉMETH, András VIZKELETY, Bp.–Wien, Akadémiai–Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1994, 9–14.
 52. A váradi Orator extemporaneus = Klaniczay-emlékkönyv: Tanulmányok Klaniczay Tibor emlékezetére, szerk. JANKOVICS József, Bp., Balassi, 1994, 365–378.

Lexikoncikkek

 1. Világirodalmi lexikon, főszerk. KIRÁLY István, Bp., Akadémiai: II, 1972, 298 (Columella, Lucius Junius Moderatus), 593 (deákirodalom), 593–594 (deákos költészet); III, 1975, 104 (fennköltség), 382–383 (Fulbertus), 387 (Funger, Joannes), 509 (Gergely pápa, I. [Nagy] Szent), 597 (Godefridus Viterbiensis), 747 (Gretser, Jacobus); IV, 1975, 31–32 (Gualterus Burlaeus), 73 (Guntherus Cisterciensis), 127 (Hadus, Joannes), 397 (Hermannus Contractus); V, 1977, 781 (Jouvancy, Joseph de).

Recenziók

 1. Sükösd Mihály: Tudós Weszprémi István, Bp., 1958, ItK, 1959, 547–549.
 2. Bél Mátyás Esztergom vármegyéről írt, kiadatlan művének szemelvényes fordítása, Tatabánya, 1957, ItK, 1960, 405.
 3. Hajnóczy József közjogi-politikai munkái, Bp., 1958, ItK, 1960, 281.
 4. A magyar jakobinusok: Iratok, levelek, naplók, Bp., 1957, ItK, 1960, 281.
 5. Oskar Sashegyi: Zensur und Geistesfreiheit unter Joseph II.: Beitrag zur Kulturgeschichte der Habsburgischen Länder, Bp., 1958, ItK, 1960, 729.
 6. Weszprémi István: Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza, Bp., 1960, ItK, 1960, 726–728.
 7. Borzsák István: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei, Bp., 1955, ItK, 1961, 114.
 8. Markó Árpád: Egy elfelejtett magyar író-katona (Jakkó László huszárkapitány, 1781–1833), Bp., 1960, ItK, 1962, 535–536.
 9. Révész Imre: Sinai Miklós és kora, Bp., 1959, ItK, 1962, 254–255.
 10. M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig, Bp., 1961, ItK, 1963, 638.
 11. Ludwig von Gogolák: Beiträge zur Geschichte des slowakischen Volkes, München, 1963, ItK, 1965, 726–727.
 12. Magyarország története, 1–2, Bp., 1964 (LUKÁCSY Sándorral, SOMOGYI Sándorral és JÓZSEF Farkassal), ItK, 1966, 467–483.
 13. Staud Géza: Magyar kastélyszínházak, 1–3, Bp., 1963–1964, ItK, 1966, 700–701.
 14. Fritz Valjavec és a magyar irodalom, ItK, 1966, 233–240.
 15. Szauder József: Az estve és Az álom: Felvilágosodás és klasszicizmus, Bp., 1970, Nagyv, 1971, 1899–1901.
 16. Bán Imre: Irodalomelméleti kézikönyvek Magyarországon a XVI–XVIII. században, Bp., 1971, Hel, 1973, 601.
 17. Klaniczay Tibor: A múlt nagy korszakai, Bp., 1973, Nagyv, 1973, 1745–1747.
 18. Szűcs Jenő: Nemzet és történelem: Tanulmányok, Bp., 1974, It, 1975, 623–630.
 19. Három tanulmánykötet tanulságai („Sorsotok előre nézzétek”: A francia felvilágosodás és a magyar kultúra, Bp., 1975; Kovács Sándor Iván: Pannóniából Európába, Bp., 1975; Julow Viktor: Árkádia körül, Bp., 1975), Nagyv, 1976, 1903–1906.
 20. Művészet és felvilágosodás, Bp., 1978, ItK, 1979, 673–676.
 21. Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, Bp., 1980, ItK, 1982, 363–370.
 22. Jókai-kódex: XIV–XV. század: A nyelvemlék betűhű olvasata és latin megfelelője, Bp., 1981, MKsz, 1983, 210–212.
 23. Mollay Károly: Német–magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig, Bp., 1982, FK, 1985, 293–296.
 24. Klaniczay Tibor: Pallas magyar ivadékai, Bp., 1985, ItK, 1986, 597–600; franciául: ALitt, 1988, 161–163.
 25. Andrea Seidler – Wolfgang Seidler: Das Zeitschriftwesen im Donauraum zwischen 1740 und 1809, Wien–Köln–Graz, 1988, ItK, 1990, 759–760.
 26. Szörényi László: Hunok és jezsuiták, Bp., 1993, ItK, 1994, 570–572.

Alkalmi írások

 1. Két újítás az Országos Széchényi Könyvtárban: 1, A könyvtárlátogatók foglalkozás szerinti statisztikázása; 2, Használt művek statisztikázása szak és nyelv szerint (KÉKI Bélával), Könyvtárügyi Szemle, 1951, 109–114.
 2. Hozzászólás Klaniczay Tibor A nacionalizmus előzményei a magyar irodalomban c. előadásához, MTA I. OK, 16(1960), 26–28.
 3. T. A. tanulmányútja Csehszlovákiában, ItK, 1960, 301.
 4. Vita a magyar barokk irodalom kialakulásáról, ItK, 1960, 626–628.
 5. Történészek vitaülései az irodalomtörténeti kézikönyv hat kötetéről (RIGÓ Lászlóval és VARGA Rózsával), ItK, 1967, 366–380.
 6. Alszeghy Zsolt, It, 1970, 758–759.
 7. Trencsényi-Waldapfel Imre, ItK, 1970, 410–411.
 8. Verseghy-ülésszak Szolnokon, It, 1973, 506–507.
 9. Szauder József, MTud, 1976, 173–174.
 10. Gyenis Vilmos, It, 1980, 587–588.
 11. Tolnai Gábor hetvenéves, ItK, 1980, 555–556.
 12. Egy tudós szerkesztő portréjához (Belia György), Kr, 1982/11, 29.
 13. Julow Viktor, It, 1982, 469–470.
 14. Mátrai László, ItK, 1984, 263–264.
 15. Bán Imre köszöntése, StudLitt, 1985, 7–9.
 16. Varjas Béla, It, 1985, 770–771.
 17. [Hozzászólások a Zrínyi-kutatók 1984. február 1-i tanácskozásán] = Zrínyi-dolgozatok, III, szerk. DÖMÖTÖRFI Tibor, THURÓCZY HORVÁTH Andrea, KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 1986, 118–119, 122.
 18. V. Kovács Sándor, ItK, 1987–1988, 385.
 19. Turóczi-Trostler József emlékezete, It, 1989, 846–850.
 20. Bán Imre, ItK, 1990, 771; franciául: ALitt, 1990, 3–4.
 21. Képes Géza, It, 1991, 249–250.
 22. Tolnai Gábor, It, 1991, 635–636; franciául: ALitt, 1990, 5–6.
 23. Benda Kálmán, ItK, 1994, 443–444.

Tanulmánykötetek szerkesztése

 1. Irodalom és felvilágosodás: Tanulmányok, szerk. SZAUDER József, T. A., Bp., Akadémiai, 1974, 990 l.
 2. Thuribulum aureum: Arany temjénező, az az A híres neves Tolnai Gábornak jeles írásairól való tizenkét idvességes elmélkedések, szerk. KLANICZAY Tibor, T. A., Bp., Magyar Iparművészeti Főiskola, 1980, [16] l.
 3. Laurus Austriaco-Hungarica: Literarische Gattungen und Politik in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, hrsg. Béla KÖPECZI, A. T., Bp.–Wien, Akadémiai–Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1988, 300 l. (Schriftenreihe der Österreichisch-Ungarischen Gemischten Kommission für Literaturwissenschaft, 1).

Sorozatok szerkesztése

 1. Irodalomtudomány és Kritika, szerk. SZAUDER József, T. A., Bp., 1976–.
 2. BESSENYEI György Összes művei: Filozófia, publicisztika, történetírás, sorozatszerk. BÍRÓ Ferenc, KÓKAY György, T. A., Bp., 1983–.
 3. Commercia Litteraria Eruditorum Hungariae: Magyarországi Tudósok Levelezése, Bp., 1988–.
 4. Szöveggyűjtemény a Régi Magyar Irodalom Történetéhez, Bp., 1990–.
 5. Régi Magyar Prózai Emlékek, a 9. kötettől, Bp., 1992–.

A Tarnai Andorról szóló irodalom

 1. T. A. [Lexikoncikk] = Magyar irodalmi lexikon, főszerk. BENEDEK Marcell, III, Bp., 1965, 313.
 2. LUKÁCSY András, Was macht ein ungarischer Gastprofessor?, BpRschau, 1978/36, 6.
 3. BÍRÓ Ferenc, T. A. hatvanéves, ItK, 1985, 385.
 4. KOVÁCS Sándor Iván, „Halotti beszéd”-kutatások, Vig, 1985, 204–205.
 5. Prodromus: Tanulmányok a régi és az újabb magyar irodalomról, szerk. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., 1985. (Tanulmánykötet T. A. 60. születésnapjára.) Különösen: KLANICZAY Tibor, TOLNAI Gábor, Köszöntő, 5–7; NÉMETH S. Katalin, T. A. munkássága [Bibliográfia], 41–44.
 6. SZÁSZ Imre, Ménesi út: Regény és dokumentumok, Bp., Magvető, 1985, 34, 183.
 7. KOVÁCS Sándor Iván, Komoly játékok, It, 1986, 250–255.
 8. BODNÁR György, T. A., ItK, 1994, 801–802; ua., Irodalomismeret, 5(1994)/4, 80–82.
 9. KECSKEMÉTI Gábor, T. A. tudományos életrajza és műveinek válogatott bibliográfiája, Irodalomismeret, 5(1994)/4, 73–78.
 10. [KOVÁCS Sándor Iván,] Két dokumentum a 60. születésnapról: 1. Gróf Zrínyi Miklós levele; 2. T. A. zászlajának leírása, Irodalomismeret, 5(1994)/4, 86–88; fénykép: uo., 51.
 11. KOVÁCS Sándor Iván, Lear a bolondot tanítja: Professzoranekdoták és más történetek: 40, T. a Tolnai-tanszéken, Irodalomismeret, 5(1994)/2–3, 100.
 12. KOVÁCS Sándor Iván, T. A., Irodalomismeret, 5(1994)/4, 82–86; ua., Búcsú T. A.-tól Lovason, 1994. szeptember 3-án c.: It, 1994, 639–641; ELTE Tájékoztató, 1994/95. tanév 2. szám (1994. október), 33–36.
 13. NÉMETH G. Béla, T. A., Irodalomismeret, 5(1994)/4, 78–80; ua., MTud, 1994, 1514–1515.
 14. TAXNER-TÓTH Ernő, Korszakos jelentőségű tudóst veszítettünk el: In memoriam T. A., MNemzet, 1994. szeptember 21.
 15. T. A. [Lexikoncikk] = Új magyar irodalmi lexikon, főszerk. PÉTER László, Bp., Akadémiai, 1994, III, 2051.
 16. SZELESTEI N. László, T. A., MKsz, 1995, 101–102.
 17. Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. KECSKEMÉTI Gábor, munkatársak HARGITTAY Emil, THIMÁR Attila, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1996, 352 l. (Historia Litteraria, 2). Különösen: KECSKEMÉTI Gábor, NÉMETH S. Katalin, Tarnai Andor munkássága (Bibliográfia), 317–325; KECSKEMÉTI Gábor, A szerkesztő utószava, 333–334.

Fényképek Tarnai Andorról

 1. ELTE Tájékoztató, 1994/95. tanév 2. szám (1994. október), 33.
 2. Irodalomismeret, 5(1994)/4, belső borító, 51, 76, 84–85, 88, hátsó belső borító.
 3. MTud, 1994, 1514.

Összeállította Kecskeméti Gábor és Németh S. Katalin