Keresési eredmények

 1. Magyar nyelvű halotti beszédek a XVII. századból, kiad., jegyz. Kecskeméti Gábor, bev. Kecskeméti Gábor, Nováky Hajnalka, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 1988. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 141.
 2. Kecskeméti Gábor, Domini sumus: Vallási tanítás és nemesi reprezentáció 17. századi halotti beszédek inventiójában, ItK, 96(1992), 381–398. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 29.
 3. Régi magyar iskolai Georgica-fordítás, kiad. Borzsák István, Kecskeméti Gábor, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, 1993 (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 199). A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 4. Római szerzők 17. századi magyar fordításai, szerk. Kecskeméti Gábor, kiad., jegyz. Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Kecskeméti Gábor, előszó Havas László, utószó Kecskeméti Gábor, Bp., Balassi Kiadó, 1993 (Régi Magyar Prózai Emlékek, 10). A rá hivatkozó tanulmányok száma: 47.
 5. Kecskeméti Gábor, Az iskolai gyakorlat és a 17. századi magyar prózafordítások = Római szerzők 17. századi magyar fordításai, szerk. Kecskeméti Gábor, kiad., jegyz. Bartók István, Borzsák István, Erdélyi Lujza, Kecskeméti Gábor, előszó Havas László, utószó Kecskeméti Gábor, Bp., Balassi Kiadó, 1993 (Régi Magyar Prózai Emlékek, 10), 577–613. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 20.
 6. Kecskeméti Gábor, Genus dicendi – genus docendi: Sermo és doctrina a 17. századi protestáns prédikációirodalomban, Berliner Beiträge zur Hungarologie: Schriftenreihe des Seminars für Hungarologie an der Humboldt-Universität zu Berlin, 7(1994), 50–76. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 4.
 7. Kecskeméti Gábor, Tarnai Andor tudományos életrajza és műveinek válogatott bibliográfiája, Irodalomismeret, 5(1994)/4, 73–78; ua.: Kecskeméti Gábor, Tarnai Andor életrajza, Lovasi Hírek, 5(2009)/8, 8 (csak az életrajz, módosítva).
 8. Kecskeméti Gábor, Toposzok és exemplumok a história hasznairól a 17. században, StudLitt, 32(1994), 73–89. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 27.
 9. Új magyar irodalmi lexikon, főszerk. Péter László, Bp., Akadémiai Kiadó, 1994, I–III; 20002, CD-ROM; 20003, I–III 40 szócikk: Árkádia-akadémia, Babai Ferenc, Bajtay József Antal br., Concilium decem-virorum Hungariae (1722), Conradi Ignác Norbert, Debreceni disputa, Dudith András (Uray Piroskával), Faludi Ferenc, Feller Miklós, Földvári Mihály, Füssi Pius, Gyöngyösi M. János, abafáji Gyulay Pál, Hannulik János Krizosztom, Hell Miksa, Idea principum in sapientia coronata Matthiae Corvini (1713), osdolai Kun István, Lehotzky András, Makó Pál, Marotti Imre, Mátyási József, Molnár János, Nádasdy Ferenc gr., Pécsi Ferenc (Bárczi Ildikóval), Raab István, Regnum Marianum, Répszeli László, Schez Péter, Sötét ködbül alig tisztult vala szép hajnal… (1603), Strategemata Martis Ungarici (1716), Svasoriae regum Hungariae (1728), Szathmári Pap János, Szegedi Mihály, Szegedi Pastoris Dániel, Szerdahelyi György Alajos, Tertina Mihály, Vajdakamarási Lőrinc, Vedres István, Verseghy Ferenc, Vetus Hungarorum in Magnam Dominam pietas (1728). A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 10. Historia Litteraria: Az Universitas Könyvkiadó sorozata, sorozatszerkesztő Hargittay Emil, Kecskeméti Gábor, Thimár Attila (1–27. kötet), Hargittay Emil, Kecskeméti Gábor (a 28. kötettől), Bp., Universitas Könyvkiadó, 1995– 31 megjelent kötet, együttesen 9298 oldal terjedelemben. A hivatkozások között csak a kötetekről szóló recenziókat regisztráljuk. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 13.
 11. Tájékoztató: A magyar irodalom szakos vizsgakövetelmények (Tételek és szakirodalom): Nappali tagozat, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1995 Benne: A kötetünkben használt címleírási alapelvek (Kovács Sándor Ivánnal), 11–17.
 12. Kecskeméti Gábor, 16 billió disztichon: Papp Tibor, Disztichon alfa: Első magyar automatikus versgenerátor, Párizs etc., Magyar Műhely, 1994 (Magyar Műhely Baráti Kör füzetek, 29) (recenzió), Magyar Napló, 7(1995)/2, 30–31. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 4.
 13. Kecskeméti Gábor, A történeti kommunikációelmélet lehetőségei, ItK, 99(1995), 561–576. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 25.
 14. Kecskeméti Gábor, Retorikák, poétikák, drámaelméletek (Irodalomtörténeti konferencia, Miskolc, 1995. május 22–25.), ItK, 99(1995), 681–682.
 15. Kecskeméti Gábor, Kovács Sándor Iván, A kötetünkben használt címleírási alapelvek = Tájékoztató: A magyar irodalom szakos vizsgakövetelmények (Tételek és szakirodalom): Nappali tagozat, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1995, 11–17.
 16. Pápai Páriz Ferenc, Bod Péter, Dictionarium Latino–Hungaricum et Hungarico–Latino–Germanicum, Szeben, 1767, hasonmás kiadása: kiad. Hargittay Emil, Kecskeméti Gábor, Thimár Attila, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1995. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 11.
 17. Irodalomtörténeti Közlemények, felelős szerkesztő Kecskeméti Gábor Felelős szerkesztő: 100(1996)/5–6, 543–763. l.; 101(1997)/1–2, 3–4, 5–6, 727 l.; 102(1998)/1–2, 3–4, 5–6, 837 l.; 103(1999)/1–2, 3–4, 5–6, 765 l.; 104(2000)/1–2, 3–4, 5–6, 825 l.; 105(2001)/1–2, 3–4, 5–6, 779 l.; 106(2002)/1–2, 3–4, 5–6, 756 l.; 107(2003)/1, 2–3, 4–5, 6, 777 l.; 108(2004)/1, 2, 3, 4, 5–6, 784 l.; 109(2005)/1, 2–3, 4–6, 631 l.; 110(2006)/1–2, 3–4, 5, 6, 716 l.; 111(2007)/1–3, 4–5, 6, 686 l.; 112(2008)/1, 2, 3, 4, 5–6, 764 l.; 113(2009)/1, 2, 3, 4, 5, 6, tematikus különszám, 835 l.; 114(2010)/1, 2, 3, 4, 5, 6, 578 l.; 115(2011)/1, 2, 3, 4, 5, 6, 740 l.; 116(2012)/1, 2, 3, 4, 5, 6, 718 l. (1996–2012 között összesen 12139 oldalnyi terjedelem.) Főszerkesztő: 117(2013)/1, 2, 3, 4, 5, 6, 758 l.; 118(2014)/1, 2, 3, 4, 5, 6, 887 l.; 119(2015)/1, 2, 3, 4, 5, 6, 873 l.; 120(2016)/1, 2, 3, 4, 5, 6, 819 l.; 121(2017)/1, 2, 3, 4, 5, 6, 851 l.; 122(2018)/1, 2, 3, 4, 5, 6, 834 l.; 123(2019)/1, 2, 3, 4, 5, 6, 870 l.; 124(2020)/1, 2, 3, 4, 5, 6, 837 l. (1996–2020 között összesen 18868 oldalnyi terjedelem.) A hivatkozások között csak a folyóirat egészét ismertető írásokat regisztráljuk. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 18. Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, JPTE, 1996 Benne: Előszó (Jankovits Lászlóval), 5–6. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 6.
 19. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Előszó = Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, JPTE, 1996, 5–6.
 20. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Mielőtt nekivágnánk: Válasz egy javaslatra, Lit, 23(1996), 411–416 Vö. Molnár Gábor Tamás, Hatástörténeti javaslat Bornemisza Péter Elektrájának ezredvégi (újra)értelmezésére, Lit, 22(1995), 288–297 (a reflexióval illetett írás); Molnár Gábor Tamás, Válasz Jankovits Lászlónak és Kecskeméti Gábornak, Lit, 23(1996), 417 (a szerző válasza).. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 4.
 21. Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, munkatársak Hargittay Emil, Thimár Attila, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1996 (Historia Litteraria, 2) Benne: Tarnai Andor munkássága: Bibliográfia (Németh S. Katalinnal), 317–325; A szerkesztő utószava, 333–334. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 8.
 22. Kecskeméti Gábor, A prédikáció műnemi besorolása és a prédikációelméleti gondolkodás korszakai = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, munkatársak Hargittay Emil, Thimár Attila, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1996 (Historia Litteraria, 2), 143–158. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 23.
 23. Kecskeméti Gábor, A szerkesztő utószava = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, munkatársak Hargittay Emil, Thimár Attila, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1996 (Historia Litteraria, 2), 333–334. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 24. Kecskeméti Gábor, Neolatin írók és magyar prédikátorok (Teológiai-filozófiai elvek és irodalmi minták a XVII. században) = Neolatin irodalom Európában és Magyarországon, szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, JPTE, 1996, 163–170. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 25. Kecskeméti Gábor, Egy elorzott prédikáció = Csonka Ferenc 80. születése napjára, szerk. Tamás Zsuzsanna, Bp., Balassi Kiadó, 1996, 10. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 26. Kecskeméti Gábor, Boros István, A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, Bp., Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár–Balassi Kiadó, 1994; németül is: István Boros, Bibliothek des Münsters von Kalocsa, Bp., Bibliothek des Münsters von Kalocsa–Balassi Verlag, 1994 (recenzió), ItK, 100(1996), 210–212.
 27. Kecskeméti Gábor, Neolatin irodalom Európában és Magyarországon (Irodalomtörténeti konferencia, Pécs, 1996. május 24–26.), ItK, 100(1996), 758–759.
 28. Kecskeméti Gábor, Németh S. Katalin, Tarnai Andor munkássága: Bibliográfia = Tarnai Andor-emlékkönyv, szerk. Kecskeméti Gábor, munkatársak Hargittay Emil, Thimár Attila, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1996 (Historia Litteraria, 2), 317–325; ua. = Tarnai Andor, Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2004 (Historia Litteraria, 16), 145–154 (kiegészítve). A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 29. Kecskeméti Gábor, Az Irodalomtörténeti Közlemények címleírási és jegyzetelési alapelvei, ItK, 101(1997)/1–2, melléklet, I–VII; ua., Könyvészeti leírási alapelvek az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóiratban címmel = Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 19972, 106–113; ua., az eredeti címmel = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 20033, 9–15. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 30. Kecskeméti Gábor, Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány (Irodalomtörténeti konferencia, Pécs, 1997. május 23–25.), ItK, 101(1997), 452–453.
 31. Kecskeméti Gábor, Könyvészeti leírási alapelvek az Irodalomtörténeti Közlemények c. folyóiratban = Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 19972, 106–113.
 32. Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány, szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, JPTE, 1998 Benne: Előszó (Jankovits Lászlóval), 5. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 7.
 33. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Előszó = Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány, szerk. Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, JPTE, 1998, 5.
 34. Kecskeméti Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet: A magyar nyelvű halotti beszéd a 17. században, Bp., Universitas Könyvkiadó, 1998 (Historia Litteraria, 5). A rá hivatkozó tanulmányok száma: 363.
 35. Kecskeméti Gábor, Teológia és retorika a régi magyar prédikációirodalomban = A magyar művelődés és a kereszténység (La civiltà ungherese e il cristianesimo): A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai (Róma–Nápoly, 1996. szeptember 9–14.), I–III, szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter, Bp.–Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Rt., 1998, II, 743–753; ua. = Magyar irodalomtörténet, szerk. Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István, Bp., Gépeskönyv, 2020, 8.5. fejezet. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 22.
 36. Kecskeméti Gábor, Megemlékezés Jenei Ferencről, újratemetésekor, ItK, 102(1998), 611–613; ua., A budapesti évek (1963–1971) c., Arrabona: Múzeumi Közlemények, 37(1999)/1–2, 486–488. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 37. Kecskeméti Gábor, Quin dis = Jankovics József 50. születésnapjára, [szerk. Kőszeghy Péter], Bp., Balassi Kiadó–Rebakucs, 1999, 3–4. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 4.
 38. Kecskeméti Gábor, A magyar művelődés és a kereszténység (La civiltà ungherese e il cristianesimo): A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai (Róma–Nápoly, 1996. szeptember 9–14.), I–III, szerk. Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter, Bp.–Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Scriptum Rt., 1998 (recenzió), Hungarológia, 1(1999)/1–2, 229–234.
 39. Kecskeméti Gábor, A budapesti évek (1963–1971) [Jenei Ferencről], Arrabona: Múzeumi Közlemények, 37(1999)/1–2, 486–488.
 40. Humanista műveltség Pannóniában, szerk. Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, Művészetek Háza–PTE, 2000 Benne: Előszó (Bartók Istvánnal és Jankovits Lászlóval), 5. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 5.
 41. Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Előszó, A szerkesztők megjegyzése = Humanista műveltség Pannóniában, szerk. Bartók István, Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, Művészetek Háza–PTE, 2000, 5–6.
 42. Visszapillantó tükör: Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára, szerk. Kerényi Ferenc, Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2000.
 43. Kerényi Ferenc, Kecskeméti Gábor, Előszó = Visszapillantó tükör: Tanulmányok Lukácsy Sándor 75. születésnapjára, szerk. Kerényi Ferenc, Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2000, 7. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 44. Kecskeméti Gábor, Ismeretlen Janus-fordítás a XVII. század első évtizedéből = Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes 70. születésnapjára, szerk. Tamás Zsuzsanna, Bp., Rebakucs, 2001, 13–15. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 5.
 45. Kecskeméti Gábor, A huszonhatodik év 62. szonettjének motívumtörténetéhez = Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából, szerk. Bessenyei József, Ferenczi László, Kovács Viktor, Pálfi Ágnes, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék, 2001, 248–252. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 46. Kecskeméti Gábor, A genus iudiciale a 16–17. századi magyarországi irodalomban és irodalomelméletben, ItK, 105(2001), 255–284. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 23.
 47. Kecskeméti Gábor, A 17. századi magyarországi katolikus retorikaelmélet prágai kapcsolataihoz = Múlt jövő időben: Írások Bodnár György 75. születésnapjára, szerk. Angyalosi Gergely, Bp., Universitas Kiadó, 2003, 159–167.
 48. Kecskeméti Gábor, Filológiai problémák a magyarországi irodalomtudományi kutatásban és a számítógépes kézirat-előkészítésben = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 20033, 132–146.
 49. Kecskeméti Gábor, Az ékesszólás elmélete és gyakorlata Verseghy műveiben = In memoriam Verseghy Ferenc, VI, Emlékkönyv a Szolnokon 2002. szeptember 27-én rendezett Verseghy tudományos ülésszak anyagából, szerk. Szurmay Ernő, Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 2003, 37–57. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 10.
 50. Kecskeméti Gábor, A korai protestáns homiletika szerepe az európai és a hazai irodalmi gondolkodás történetében, ItK, 107(2003), 367–398. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 22.
 51. Kecskeméti Gábor, Recepció, szövegaktus és kommunikáció a régi magyar irodalomtörténetben (Kontextusok és intenciók), ItK, 107(2003), 703–728. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 24.
 52. Kecskeméti Gábor, Az ItK címleírási és jegyzetelési alapelvei = Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, szerk. Hargittay Emil, Bp., Universitas Könyvkiadó, 20033, 9–15. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 53. Magyar művelődéstörténeti lexikon: Középkor és kora újkor, főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Bp., Balassi Kiadó, I, 2003; II, 2004; III, 2005; IV, 2005; V, 2006; VI, 2006; VII, 2007; VIII, 2008; IX, 2009; X, 2010; XI, 2011; XII, 2011; XIII, 2012; XIV (mutatók), 2014 22 szócikk: I: baconizmus, Bajtay József Antal br.; II: Concilium decem-virorum Hungariae (1722); VI: osdolai Kun István; VII: levél (Kőszeghy Péterrel); IX: Raab István, Regnum Marianum; X: Répszeli László, retorika, Paulus Rosa Cremnicianus, Schez Péter, Strategemata Martis Ungarici (1716), Svasoriae regum Hungariae (1728), Szathmári Pap János; XI: Szegedi Mihály, Szegedi Pastoris Dániel, Szenthe Pál, Szerdahely György Alajos, Tertina Mihály; XII: Verseghy Ferenc, Vetus Hungarorum in Magnam Dominam pietas (1728); XIII: voksoló vers (voxoló vers). A rá hivatkozó tanulmányok száma: 12.
 54. Camoenae Hungaricae, felelős szerkesztő Kecskeméti Gábor Felelős szerkesztő: 1(2004), 146 l.; 2(2005), 155 l.; 3(2006), 180 l.; 4–5(2007–2008), 130 l.; 6(2009), 128 l.; 7(2010), 94 l. (2004–2010 között összesen 833 oldalnyi terjedelem.) A hivatkozások között csak a folyóirat egészét ismertető írásokat regisztráljuk. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 4.
 55. [Debreczeni Attila, Kecskeméti Gábor], Alapelvek az irodalmi szövegek tudományos kiadásához, It, 85(2004), 328–330. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 16.
 56. Kecskeméti Gábor, A németországi egyetemek retorikai kultúrája és magyarországi hatása a XVI–XVII. század fordulóján (Egy 1587. évi adat) = Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, szerk. Bitskey István, Oláh Szabolcs, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 31), 166–197. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 4.
 57. Kecskeméti Gábor, Az eszmetörténet új lehetőségei a régi magyar irodalom kutatásában = Az irodalomtörténet esélye: Irodalomelméleti tanulmányok, szerk. Veres András, társszerk. Bezeczky Gábor, Varga László, Bp., Gondolat Kiadó, 2004, 161–168. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 11.
 58. Kecskeméti Gábor, Alapítók (A trójai menekülés motívumainak hazai ismeretéhez) = Septuagesimo anno humanissime peracto: Tanulmányok Kulcsár Péter 70. születésnapjára, szerk. Horváth Zita, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2004 (Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, tom. IX, fasc. 4), 101–118. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 59. Kecskeméti Gábor, A textológiai munka egyes problémáiról – az új textológiai alapelvek közrebocsátásakor, It, 85(2004), 317–327. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 22.
 60. Gábor Kecskeméti, Genus iudiciale in the Practice and Theory of Hungarian Literature in the 16th and 17th Century, Camoenae Hungaricae, 1(2004), 105–120. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 61. Gábor Kecskeméti, Des exempla classiques et humanistes dans la propagande littéraire hongroise des 16e–17e siècles = L’eredità classica in Italia e in Ungheria dal Rinascimento al Neoclassicismo, a cura di Péter Sárközy, Vanessa Martore, Bp., Editore Universitas, 2004, 133–145. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 62. Kecskeméti Gábor, Szóbeliség és írásbeliség határán – Középkori prédikációirodalmunk történetének új szintézise felé: Madas Edit, Középkori prédikációirodalmunk történetéből: A kezdetektől a XIV. század elejéig, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 25) (recenzió), ItK, 108(2004), 507–519. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 63. Kecskeméti Gábor, Bevezető = Virtuális kiállítás Balassi Bálint tiszteletére születése 450., halála 410. évfordulója alkalmából, szerk. Sudár Annamária, hálózati kiadvány, Neumann-ház, 2004 (2007 óta az OSZK MEK részeként üzemel: http://mek.oszk.hu/kiallitas/balassi/_index.phtml), http://mek.oszk.hu/kiallitas/balassi/_bevezeto.phtml. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 64. Kecskeméti Gábor, Németh S. Katalin, Tarnai Andor munkássága (Bibliográfia) = Tarnai Andor, Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2004 (Historia Litteraria, 16), 145–154.
 65. Tarnai Andor, Tanulmányok a magyarországi historia litteraria történetéről, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., Universitas Könyvkiadó, 2004 (Historia Litteraria, 16) Benne: Tarnai Andor munkássága: Bibliográfia (Németh S. Katalinnal), 145–154. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 13.
 66. Régi az újban, szerk. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Helikon, 51(2005), 3. szám.
 67. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Válogatott bibliográfia = Régi az újban, szerk. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Helikon, 51(2005), 3. szám, 345–346.
 68. Kecskeméti Gábor, Pázmány vitapartnerei és a wittenbergi egyetem = „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne…” Tanulmányok XVI–XIX. századi hitvitáinkról, szerk. Heltai János, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005, 43–66. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 10.
 69. Gábor Kecskeméti, Hungarian Connections of Nicodemus Frischlin, Camoenae Hungaricae, 2(2005), 93–110. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 6.
 70. Kecskeméti Gábor, Egy XVII. század végi patrisztikai idézet felderítése = Labor omnia vincit: Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, szerk. Bretz Annamária, Csörsz Rumen István, Hegedűs [Hegedüs] Béla, Bp., Balassi Kiadó–MTA Irodalomtudományi Intézet, 2005, 15–17.
 71. Kecskeméti Gábor, Vallától Wittgensteinig (és vissza?): A nyelv- és irodalomelméleti gondolkodás történeti vizsgálata mint irodalomelméleti kihívás = Régi az újban, szerk. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Helikon, 51(2005), 3. szám, 309–324. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 6.
 72. Kecskeméti Gábor, A historia litteraria korai történetéhez, ItK, 109(2005), 3–17; ua. = Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs [Hegedüs] Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, Bp., Universitas Kiadó, 2006 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok), 45–67. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 11.
 73. Kecskeméti Gábor, Rimay retorikai nézeteinek forrásai és összetevői, ItK, 109(2005), 222–242; ua. = A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján, Sárospatak, 2004. május 26–29., szerk. Szentmártoni Szabó Géza, Bp., Universitas Kiadó, 2007, 177–202. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 9.
 74. Gábor Kecskeméti, Erasmian Method, Sturmian Source, Amesian Intention: Cicero in the Schools as Transmitted by Erasmus and Sturm = Republic of Letters, Humanism, Humanities: Selected Papers of the Workshop Held at the Collegium Budapest in Cooperation with NIAS between November 25 and 28, 1999, ed. Marcell Sebők, Bp., Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, 2005 (Workshop Series, 15), 93–105. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 6.
 75. Kecskeméti Gábor, Vizkelety András, Az európai prédikációirodalom recepciója a Leuveni Kódexben – Die Rezeption der europäischen Sermonesliteratur im „Löwener Kodex”, Bp., Akadémiai Kiadó, 2004 (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungariae, 4) (recenzió), MKsz, 121(2005), 491–494.
 76. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Régi ötletek az új irodalomtörténethez (5+1), Lit, 32(2006), 238–251. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 4.
 77. Gábor Kecskeméti, A Hardly-Known 16th-Century Humanist: Paulus Rosa of Körmöcbánya, Camoenae Hungaricae, 3(2006), 65–88. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 78. Gábor Kecskeméti, The Role of Neo-Latin Handbooks of Rhetoric in the Literary Theory and Practice of Early Modern Hungary = Acta conventus neo-Latini Bonnensis: Proceedings of the Twelfth International Congress of Neo-Latin Studies, Bonn, 3–9 August 2003, general ed. Rhoda Schnur, Tempe, AZ, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2006 (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 315), 407–416. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 79. Kecskeméti Gábor, A latin retorikai kézikönyvek szerepe a koraújkori Magyarország irodalmi elméletében és gyakorlatában = Classica – mediaevalia – neolatina: Acta conventus diebus undecimo et duodecimo mensis Maii anno MMIV Debrecini habiti, eds. Ladislaus Havas, Emericus Tegyey, Debrecini, Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis, 2006, 69–85.
 80. Gábor Kecskeméti, The Role of Early Protestant Homiletics in the History of European and Hungarian Literary Thought = Die Ideologie der Formen. Rhetorik und Ideologie in der frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Sprachraums und seiner Ausstrahlung nach Ungarn: Arbeitsgespräch, 27–28. Oktober 2003, Debrecen, Institut für Literaturforschung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (Budapest), Wolfenbütteler Arbeitskreis für Renaissanceforschung, Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel), Institut für Germanistik, Universität zu Debrecen (Debrecen), Hrsgg. József Jankovics, S. Katalin Németh, Bp., Balassi Kiadó, 2006 („Studia Humanitatis“, 14), 51–66. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 81. Kecskeméti Gábor, Nadányi János, Verseghy Ferenc = Nemzeti évfordulóink 2007, főszerk. Estók János, szerk. Beke László, Gazda István, Szász Zoltán, Szörényi László, Bp., Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, 2006, 40, 48.
 82. Kecskeméti Gábor, A historia litteraria korai történetéhez = Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs [Hegedüs] Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, Bp., Universitas Kiadó, 2006 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok), 45–67. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 6.
 83. Kecskeméti Gábor, Pécseli Király Imre retorikája és Szenci Molnár Albert = Dictionarium 1604. Szenci Molnár Albert szótára: Az Országos Széchényi Könyvtár és a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos ülésszaka, 2004. október 29. – Das Wörterbuch von Albert Molnár: Nationalbibliothek Széchényi und Károli Gáspár Universität der Ungarländischen Reformierten Kirche Wissenschaftliche Tagung, 29. Oktober 2004, szerk. Szabó András, Bp., OSZK–Osiris Kiadó, 2007 (Libri de libris), 261–291; ua. = „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. Jankovics József, felelős szerk. Császtvay Tünde, szerk. Csörsz Rumen István, Szabó G. Zoltán, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007 (hálózati kiadvány: http://www.iti.mta.hu/szorenyi60.html), 451–474. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 84. Kecskeméti Gábor, A régi magyarországi irodalomelmélet alappozíciói (1525: Melanchthon kidolgozza a genus didascalicum elméletét) = A magyar irodalom történetei: A kezdetektől 1800-ig, szerk. Jankovits László, Orlovszky Géza, munkatársak Jeney Éva, Józan Ildikó, Bp., Gondolat Kiadó, 2007 (A Magyar Irodalom Történetei, 1), 217–227; ua. = Magyar irodalomtörténet, szerk. Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István, Bp., Gépeskönyv, 2020, 8.1. fejezet. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 11.
 85. Kecskeméti Gábor, Magyarországi és erdélyi humanisták filológiai tevékenysége a 16–17. században = Classica – mediaevalia – neolatina II, eds. Ladislaus Havas, Emericus Tegyey, Debrecini, Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis, 2007, 63–71. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 86. Kecskeméti Gábor, Egy alig ismert 16. századi humanista: a körmöcbányai Paulus Rosa, ItK, 111(2007), 639–664. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 5.
 87. Kecskeméti Gábor, „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”: A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján, Bp., Universitas Kiadó, 2007 (Irodalomtudomány és Kritika: Tanulmányok). A rá hivatkozó tanulmányok száma: 97.
 88. Kecskeméti Gábor, Rimay retorikai nézeteinek forrásai és összetevői = A szerelem költői: Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján, Sárospatak, 2004. május 26–29., szerk. Szentmártoni Szabó Géza, Bp., Universitas Kiadó, 2007, 177–202.
 89. Kecskeméti Gábor, Pécseli Király Imre retorikája és Szenci Molnár Albert = „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára, főszerk. Jankovics József, felelős szerk. Császtvay Tünde, szerk. Csörsz Rumen István, Szabó G. Zoltán, Bp., MTA Irodalomtudományi Intézet, 2007 (hálózati kiadvány: http://www.iti.mta.hu/szorenyi60.html), 451–474. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 5.
 90. Kecskeméti Gábor, Rettenetes utolsó szempillantás = Tanulmányok Kelemen Didák tiszteletére: A 2008. április 17–18-án megrendezett konferencia előadásai, szerk. Horváth Zita, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2008 (Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, tom. XIII, fasc. 1), 31–39; ua., Miskolci Keresztény Szemle: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportjának ökumenikus kulturális folyóirata, 4(2008)/2, 45–50. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 9.
 91. Gábor Kecskeméti, Latin Rhetoric of Imre Pécseli Király and the Early 17th Century European Rhetoric Theory, Camoenae Hungaricae, 4–5(2007–2008), 83–100. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 92. Kecskeméti Gábor, Rettenetes utolsó szempillantás, Miskolci Keresztény Szemle: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége miskolci csoportjának ökumenikus kulturális folyóirata, 4(2008)/2, 45–50.
 93. Kecskeméti Gábor, Szekler Enikő, A magyarországi német nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete és egy korai szöveg tanulságai, ItK, 112(2008), 71–91. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 7.
 94. Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, a szerkesztőbizottság tagja Kecskeméti Gábor Szerkesztőbizottsági tag a 13(2008)/1. számtól. A hivatkozások között csak a folyóirat egészét ismertető írásokat regisztráljuk.
 95. Bene Sándor, Kecskeméti Gábor, Javaslatok egy új irodalomtörténet elvi alapvetéséhez és régi magyar irodalomtörténeti részének felépítéséhez, Hel, 55(2009), 201–225. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 27.
 96. Kecskeméti Gábor, Tarnai Andor életrajza, Lovasi Hírek, 5(2009)/8, 8.
 97. Kecskeméti Gábor, Fordítani veszélyes (Vetési István tervezett Xenophón-átültetéséről) = Humanizmus és gratuláció: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. Császtvay Tünde, Nyerges Judit, Bp., Balassi Kiadó–MTA Irodalomtudományi Intézet, 2009, 179–188. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 98. Kecskeméti Gábor, A konstitutív filológia a kora újkorban: Diszciplináris intézményesülés, műnemelméleti interpretáció, funkcionális paradigmaképzés = Filológia – interpretáció – médiatörténet, szerk. Kelemen Pál, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila, Tverdota György, Bp., Ráció Kiadó, 2009 (Filológia, 1), 375–384. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 99. Gábor Kecskeméti, Sources of the Rhetorical Handbook by Pál Medgyesi, Camoenae Hungaricae, 6(2009), 84–92. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 100. Kecskeméti Gábor, Papp Ingrid, Szekler Enikő, A magyarországi halotti beszédek adatbázisa, http://itk.iti.mta.hu/kecskemeti/csv/index.html. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 5.
 101. Kecskeméti Gábor, Trójaiak a falóban? Egy ismeretlen Németh László-levél = A hermeneutika vonzásában: Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára, szerk. Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor, Szirák Péter, Bp., Ráció Kiadó, 2010, 623–634. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 102. Kecskeméti Gábor, Tacitus és a régi magyar irodalom, ItK, 114(2010), 430–438. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 8.
 103. Gábor Kecskeméti, Philological Activities of Early Modern Hungarian and Transylvanian Humanists = Acta conventus neo-Latini Budapestinensis: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6–12 August 2006, general ed. Rhoda Schnur, eds. Joaquin Pascual Barea, Karl Enenkel, Amedeo Di Francesco, David Money, Colette Nativel, Howard B. Norland, László Szörényi, Tempe, AZ, Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2010 (Medieval and Renaissance Texts and Studies, 386), 343–351. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 6.
 104. Magyar művelődéstörténeti lexikon LX.: Minden kor, ángyod térde–„Zsúpra aggnő”, a főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára, szerk. Bartók István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza, Bp., rec.iti, 2011 1 szócikk: gyönyörűség, testi (lat. voluptas).
 105. Gábor Kecskeméti, Die konstitutive Philologie in der Frühen Neuzeit: Disziplinäre Institutionalisierung, genustheoretische Interpretation und funktionelle Paradigmenbildung = Kulturtechnik Philologie: Zur Theorie des Umgangs mit Texten, Hrsgg. Pál Kelemen, Ernő Kulcsár Szabó, Ábel Tamás, Heidelberg, Universitätsverlag Winter, 2011 (Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften: Neue Folge, 2. Reihe, 131), 291–300. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 106. Kecskeméti Gábor, Szónoki gyakorlat a magyar vitézségről a leuveni egyetemen = Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, I–II, szerk. Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, I, 61–68. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 7.
 107. Kecskeméti Gábor, Filiczky János (csaknem) ismeretlen köszöntőverse = Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011, 149–156. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 108. Gábor Kecskeméti, The Reception of Ramist Rhetoric in Hungary and Transylvania: Possibilities and Achievements = Ramus, Pedagogy and the Liberal Arts: Ramism in Britain and the Wider World, eds. Steven J. Reid, Emma Annette Wilson, Farnham, UK, Ashgate, 2011, 205–225. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 8.
 109. Kecskeméti Gábor, Latin humanizmus és anyanyelvű publicisztika egy 17. századi kálvinista prédikációban, ItK, 115(2011), 256–261. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 4.
 110. Kecskeméti Gábor, Logikai és retorikai paradigmák között: A kora újkori németországi hermeneutika születése = Filológia – nyilvánosság – történetiség, szerk. Kelemen Pál, Kozák Dániel, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Bp., Ráció Kiadó, 2011 (Filológia, 4), 105–131.
 111. Bibliotheca et Universitas: Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére, szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2011. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 112. H[orváth] Z[ita], Interjú Kecskeméti Gáborral, az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetőjével, Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, 17(2012)/1, 211–239.
 113. Kecskeméti Gábor, A régiség irodalomtörténetének vizsgálati elveiről, Alf, 63(2012)/3, 60–67. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 114. Kecskeméti Gábor, A humanista filológiai hagyomány és Magyarország = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012, 13–51. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 10.
 115. Kecskeméti Gábor, Előszó = Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012, 5–10. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 116. Kecskeméti Gábor, A százéves Irodalomtörténet és humántudományi folyóirataink az új évezredben, It, 93(2012), 119–124.
 117. Gábor Kecskeméti, The Effect of the Universities of the Low Countries on the Intellectual History of Hungary in the Early Modern Times, Hungarian Studies, 26(2012), 189–204. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 118. Filológia és textológia a régi magyar irodalomban: Tudományos konferencia, Miskolc, 2011. május 25–28., szerk. Kecskeméti Gábor, Tasi Réka, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2012 Benne: Előszó, 5–10. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 119. Ladislaus Bartholomaeides, A természet jóvoltából hajózható Sajó folyóról, ford. Rimócziné Hamar Márta, bev., jegyz. Kecskeméti Gábor, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 120. Kecskeméti Gábor, Bevezető = Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, szerk. Huszti Tímea, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013, 3–5.
 121. Gábor Kecskeméti, Kazanie, retoryka, historia literatury, przeł. Jerzy Snopek = Latinitas Hungarica: Łacina w kulturze węgierskiej, koncepcja i wybór tekstów Jerzy Axer, László Szörényi, przełożył z języka węgierskiego Jerzy Snopek, Warszawa, Wydział „Artes Liberales”–Wydawnictwo DiG, 2013, 411–438.
 122. Kecskeméti Gábor, Pécseli Király Imre ismeretlen művei: új kontextusok 17. századi irodalom- és eszmetörténetünkhöz, ItK, 117(2013), 88–108. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 8.
 123. Kecskeméti Gábor, Sőtér István és az Irodalomtudományi Intézet, ItK, 117(2013), 415–421.
 124. Kecskeméti Gábor, A kora újkori magyarországi prédikációirodalom kutatásának eredményei és jövőbeni irányai, StudLitt, 52(2013)/3–4, 12–19. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 9.
 125. Kecskeméti Gábor, Papp Ingrid, A magyarországi szlovakizáló cseh nyelvű halotti beszédek kutatásának helyzete = Docendo discimus: Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájából, szerk. Huszti Tímea, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013, 7–14. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 126. Kecskeméti Gábor, Szekler Enikő, Egy Pázmány-exemplum filológiai háttere és intertextuális kapcsolatai = Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk. Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Vác, Mondat Kft., 2013, 243–245. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 127. Kecskeméti Gábor, A Tarnai Andor-díj átvételekor = „Jól őrizd helyedet”: Emlékezések Tarnai Andorra, vál., szerk. Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, a képeket vál. Kecskeméti Gábor, Bp., reciti, 2014, 90–92. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 4.
 128. Kecskeméti Gábor, A németalföldi egyetemek hatása a kora újkori magyarországi eszmetörténetben = Történetek a mélyföldről: Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban, szerk. Bozzay Réka, Debrecen, Printart-Press Kft., 2014, 246–266. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 129. Kecskeméti Gábor, Értelmiségi pályák a kora újkori Magyarországon: a tipikus és az egyéni = Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások, szerk. Biró Annamária, Boka László, Nagyvárad–Bp., Partium Kiadó–reciti, 2014, 13–30. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 9.
 130. Gábor Kecskeméti, Electronic Textual Criticism: A Challenge to the Editor and to the Publisher = New Publication Cultures in the Humanities: Exploring the Paradigm Shift, ed. Péter Dávidházi, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2014, 91–98. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 4.
 131. Kecskeméti Gábor, Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében elkészítendő magyar irodalomtörténet megalapozása, ItK, 118(2014), 747–783. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 15.
 132. Kecskeméti Gábor, Előszó = Textológia – filológia – értelmezés: Klasszikus magyar irodalom, szerk. Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014 (Csokonai Universitas Könyvtár: Bibliotheca Studiorum Litterarium, 55), 7–12. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 133. Nemzeti évfordulóink 2015, főszerk. Estók János, szerk. Gazda István, Kecskeméti Gábor, Sisa József, Ujváry Gábor, Bp., Balassi Intézet, 2015.
 134. Hanthy Kinga, Új magyar irodalomtörténet. Kecskeméti Gábor: Más szempontok szerint világítjuk át az életműveket, Napi Gazdaság, 25(2015)/109, 2015. jún. 8., 14; ua., Irodalom 21: A debreceni magyartanárok lapja, 2016. november, 30–31.
 135. Kecskeméti Gábor, Emlékezés Kerényi Ferencre, ItK, 119(2015), 3–6.
 136. Gábor Kecskeméti, Lectori salutem = Augustinus Moravus Olomucensis: Proceedings of the International Symposium to Mark the 500th Anniversary of the Death of Augustinus Moravus Olomucensis (1467–1513), 13th November 2013, National Széchényi Library, Budapest, eds. Péter Ekler, Farkas Gábor Kiss, Bp., MTA BTK Irodalomtudományi Intézet–OSZK, 2015, 7–8.
 137. Kecskeméti Gábor, A régiséget értelmező irodalomtörténészi gyakorlat reflektált és reflektálatlan szemléleti alapjairól, ItK, 119(2015), 577–584. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 138. Nemzeti évfordulóink 2016, főszerk. Estók János, szerk. Gazda István, Kecskeméti Gábor, Sisa József, Ujváry Gábor, Bp., Balassi Intézet, 2016.
 139. Kecskeméti Gábor, Hatalom és értelmiség: Kora újkori perspektívák = Hatalmi diskurzusok: A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben, szerk. Bíró Csilla, Visy Beatrix, Bp., OSZK–Gondolat Kiadó, 2016 (Bibliotheca Scientiae et Artis, 8), 17–27. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 140. Kecskeméti Gábor, Kabdebó Lóránt születésnapjára, Publicationes Universitatis Miskolcinensis: Sectio Philosophica, 20(2016)/1, 7–9.
 141. Kecskeméti Gábor, Bevezető = Honfoglaló, nagy írónemzedék: Az erdélyi Helikon írói közösség megalakulásának 90. évfordulójáról megemlékező miskolci tudományos konferencia előadásai, szerk. Kabán Annamária, Mózes Huba, Miskolc, Bíbor Kiadó, 2016, 11–12. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 142. Hatvan év az MTA Irodalomtudományi Intézetében: Intézmény- és tudománytörténeti metszetek, szerk. Kecskeméti Gábor, Bp., reciti, 2016.
 143. Kecskeméti Gábor, Köszöntő = Műhelyszeminárium: A hatvanéves Gyapay László köszöntése, szerk. Fekete Norbert, Porkoláb Tibor, Rostás Édua, Miskolc, Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2016, 5–8.
 144. Nemzeti évfordulóink 2017, főszerk. Estók János, szerk. Gazda István, Kecskeméti Gábor, Sisa József, Ujvári [Ujváry] Gábor, Bp., Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi Intézet, 2017.
 145. Kecskeméti Gábor, Zrínyi Miklós és a németországi államelméleti gondolkodás újabb szakasza = Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról, szerk. Bene Sándor, Fodor Pál, Hausner Gábor, Padányi József, Bp., MTA BTK, 2017, 435–448. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 5.
 146. Nemzeti évfordulóink 2018, főszerk. Estók János, szerk. Gazda István, Kecskeméti Gábor, Mikó Árpád, Ujvári [Ujváry] Gábor, Bp., Külgazdasági és Külügyminisztérium Balassi Intézet, 2018.
 147. Kecskeméti Gábor, A nyugat-európai akadémiai tanulmányok és a magyarországi rámizmus, Gerundium: Egyetemtörténeti Közlemények, 9(2018)/3, 25–50.
 148. Kecskeméti Gábor, A humán tudományok alapkérdései: Megértés és megértetés: A magyarázat a bölcsészettudományokban, szerk. Tolcsvai Nagy Gábor, Bp., Gondolat Kiadó, 2017 (A Humán Tudományok Alapkérdései: Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvsorozata, 1); A határok átlépése: Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és a természettudományos gondolkodásban, szerk. Tolcsvai Nagy Gábor, Bp., Gondolat Kiadó, 2017 (A Humán Tudományok Alapkérdései: Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának könyvsorozata, 2) (recenzió), MTud, 180(2019)/3, 355–362. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 149. Kecskeméti Gábor, Narratíva az irodalomtörténet-írásban: a történetmondók története = Narratíva, kánon, fordítás: Tanulmányok Szegedy-Maszák Mihály emlékére, szerk. Dávidházi Péter, Gintli Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán, Tóth-Czifra Júlia, Bp., Pesti Kalligram Kiadó, 2019, 50–63. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 1.
 150. Kecskeméti Gábor, Medgyesi Pál prédikációelméleti művének forrásai, ItK, 123(2019), 158–169. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 3.
 151. Kecskeméti Gábor, Kabán Annamária (1953–2019), Magyar Napló, 31(2019)/10, 34.
 152. Gábor Kecskeméti, Discours inaugural = Les relations littéraires entre la France et la Hongrie au XXe siècle, sous la direction de Anna Tüskés, Bénédicte Williams, Élisabeth Cottier-Fábián, Dávid Szabó, Bp., Centre Interuniversitaire d’Études Françaises de l’Université Eötvös Loránd, 2019 (Revue d’études françaises\~: no hors série), 8–10.
 153. Gábor Kecskeméti, Hungarian and Transylvanian Ramism = The European Contexts of Ramism, eds. Sarah Knight, Emma Annette Wilson, Turnhout, Brepols, 2019 (Late Medieval and Early Modern Studies, 27), 285–329. A rá hivatkozó tanulmányok száma: 2.
 154. Kecskeméti Gábor, A rámizmus Magyarországon és Erdélyben, Gerundium: Egyetemtörténeti Közlemények, 10(2019)/3–4, 65–83.
 155. Kmeczó János, Alma Mater floreat: Interjú Prof. Dr. Kecskeméti Gáborral, a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vezetőjével, Ajánlott Irodalom: A Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet hírlevele, 1(2019–2020)/1, 4–6.
 156. Kecskeméti Gábor, Teológia és retorika a régi magyar prédikációirodalomban = Magyar irodalomtörténet, szerk. Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István, Bp., Gépeskönyv, 2020, 8.5. fejezet.
 157. Kecskeméti Gábor, A régi magyarországi irodalomelmélet alappozíciói (1525: Melanchthon kidolgozza a genus didascalicum elméletét) = Magyar irodalomtörténet, szerk. Horváth Iván, Balázs Mihály, Bartók Zsófia Ágnes, Margócsy István, Bp., Gépeskönyv, 2020, 8.1. fejezet.
 158. Kecskeméti Gábor, A magyar bölcsészettudományi stratégia alapelemei: a nemzeti kulturális örökségben való részesedés mint társadalmi esély, Szellem és Tudomány, 11(2020)/különszám, 287–294.
 159. Gábor Kecskeméti, The Elements of Hungarian Humanities Strategy: Participating in National Cultural Heritage as a Social Opportunity, Szellem és Tudomány, 11(2020)/supplement, 268–274.
 160. Kecskeméti Gábor, A reneszánszkutatás magyar szakmai közösségének megteremtése és fél évszázados működése, ItK, 124(2020), 3–22.
 161. Kecskeméti Gábor, Tarnai Andor a tudománytörténetben: a magyar irodalomtörténeti gondolkodás szintézistől szintézisig = Irodalomtörténet, tudománytörténet, eszmetörténet: Tanulmányok Tarnai Andor halálának 25. évfordulójára, szerk. Papp Ingrid, Bp., reciti, 2020 (ReKonf: Reciti konferenciakötetek, 7), 11–32.

A keresési feltételeknek megfelelő tételekre hivatkozó tanulmányok száma összesen: 1339.